Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie detí cudzincov Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje vzdelávanie detí cudzincov je zákon o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, ktorý definuje deti cudzincov ako všetky deti, ktoré nemajú občianstvo SR a majú povolený…

Prijímanie detí cudzincov do školy

Úloha samospráv pri výzvach súvisiacich so vzdelávaním detí cudzincov je kľúčová, pretože mestá, obce a vyššie územné celky sú zriaďovateľmi materských, základných škôl a stredných škôl. Majú tak významný dosah na to,…

Voľnočasové a mimoškolské aktivity

Voľnočasové a mimoškolské aktivity Voľný čas môžu deti tráviť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorými sú školské kluby detí a centrá voľného času, alebo v iných mimoškolských a voľnočasových zariadeniach. Týka sa to aj detí…

Štúdium na vysokej škole, univerzite

Právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program majú bez rozdielu občania SR, občania ostatných členských štátov EÚ, aj štátni príslušníci tretích krajín bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný…

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Doklady o vzdelaní nadobudnuté v zahraničí nie sú na Slovensku automaticky uznané za rovnocenné so slovenskými dokladmi. Proces uznania dokladu o vzdelaní sa odlišuje podľa: štátu, v ktorom bol doklad…

Jazykové vzdelávanie cudzincov

Ovládanie štátneho jazyka a znalosť spoločensko-kultúrnych reálií je jednou z dôležitých podmienok fungovania v novej krajine, je nevyhnutné na zapájanie sa do spoločenského a kultúrneho života a pre úspešný vstup na trh práce. V neposlednom rade…

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých Dospelí cudzinci sa môžu zúčastniť rôznych rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov, ktoré im umožnia zlepšiť postavenie na trhu práce, pomôžu im pri hľadaní nového zamestnania alebo zlepšia postavenie v ich súčasnom…

Vodičské oprávnenia

Na Slovensku môžu viesť vozidlá ľudia s vodičským oprávnením vydaným v SR, ale za určitých podmienok aj držitelia vodičského oprávnenia vydaného v zahraničí. Pre cudzincov je dôležité poznať podmienky, za…