Neoprávnený vstup a neoprávnený pobyt

Neoprávnený vstup a neoprávnený pobyt, administratívne vyhostenie a zaistenie

Vytlačiť

Neoprávnený vstup cudzinca na územie SR 

O neoprávnenom vstupe hovoríme, ak štátny príslušník tretej krajiny (ŠPTK) vstúpi na územie SR bez splnenia zákonných podmienok.

Zákonnými podmienkami pre vstup cudzinca na územie SR sú:

  • preukázanie totožnosti a štátnej príslušnosti platným dokladom totožnosti;
  • preukázanie platného víza, ak sa vyžaduje; 
  • preukázanie účelu a podmienok plánovaného pobytu; 
  • neexistencia odopretia vstupu na územie SR; 
  • neexistencia hrozby pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie.

Neoprávnený pobyt cudzinca na území SR

Neoprávneným pobytom cudzinca na SR sa rozumie konanie cudzincov, ktorí sa na území SR zdržiavajú v rozpore so zákonom, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, bez ohľadu na skutočnosť, či vstúpili alebo sa zdržiavali na území SR oprávnene alebo neoprávnene. 

Typy neoprávneného pobytu

  • Po legálnom vstupe do SR: Cudzinci, ktorí vstúpili, resp. mohli vstúpiť, na územie SR legálne, ale v čase zistenia sa nachádzali na území neoprávnene (prekročenie doby stanovenej vo víze, v povolení na pobyt, vykonávanie nelegálnej práce a pod.).
  • Po nelegálnom vstupe do SR: Cudzinci, ktorých vstup na územie SR cez vonkajšiu alebo vnútornú hranicu bol nelegálny.
  • Po nezistenom vstupe do SR: Cudzinci, ktorí boli zadržaní vo vnútrozemí z dôvodu neoprávneného pobytu na našom území, ale nebolo vierohodne preukázané, že ich vstup na územie SR bol buď legálny alebo nelegálny.

Administratívne vyhostenie

Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Cudzinec je povinný opustiť územie Slovenska a vycestovať do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme, alebo na územie členského štátu, v ktorom má udelené právo na pobyt alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu.

Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie (to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku. Cudzinca nie je možné administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom by mu by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské, ponižujúce zaobchádzanie či trest. Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že mu trest smrti môžu uložiť.

Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.

V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a na územie všetkých členských štátov schengenského priestoru. Zákaz vstupu  môže polícia zrušiť  a umožniť  cudzincovi opätovný vstup na územie, ak cudzinec preukáže, že z územia SR vycestoval v lehote určenej políciou, alebo ak cudzinec z územia SR vycestoval v rámci asistovaného dobrovoľného návratu.

Asistovaný dobrovoľný návrat

Asistovaný dobrovoľný návrat je formou návratu cudzinca do krajiny pôvodu za asistencie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). IOM v rámci programu AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme) zabezpečuje koordinované, humánne a nákladovo efektívne návraty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemôžu alebo nechcú zostať na Slovensku a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu. Súčasťou programu je pomoc migrantom, ktorú im formou reintegračného grantu poskytuje IOM po návrate do krajiny pôvodu.

Zaistenie

Zaistenie je pozbavenie osobnej slobody cudzincov, ktorí sa na Slovensku nachádzajú bez povolenia na pobyt, alebo žiadajú o azyl. Cieľom zaistenia je príprava a realizácia vyhostenia do krajiny pôvodu alebo tranzitu do krajiny, ktorá je zodpovedná za posúdenie žiadosti o azyl. 

Cudzinec môže byť na Slovensku zaistený výlučne na základe rozhodnutia polície. Napríklad kvôli jeho administratívnemu vyhosteniu alebo kvôli vráteniu, ak cudzinec neoprávnene prekročil hranicu.  Žiadateľov o azyl na Slovensku spravidla zaisťuje polícia kvôli tomu, aby zistila ich totožnosť, ak vzniká riziko, že by žiadateľ počas azylového konania utiekol alebo v prípadoch, ak je to potrebné z dôvodu ohrozovania bezpečnosti štátu či verejného poriadku.

Cudzinec môže požiadať o azyl aj v zaistení, to však automaticky neznamená, že ho polícia zo zaistenia prepustí. 

Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený najviac na šesť mesiacov. Vo výnimočných prípadoch sa môže táto doba predĺžiť, nie však viac ako na 12 mesiacov. 

Zaistenie sa vykonáva v Útvare policajného zaistenia cudzincov v Sečovciach (určenom pre rodiny s maloletými deťmi) a Útvare policajného zaistenia cudzincov v Medveďove. V týchto zariadeniach je zaisteným osobám zabezpečená strava, voľnočasové aktivity, psychologická a sociálna asistencia. Priamo v zariadeniach sú ambulancie všeobecných lekárov, pričom samotní zaistení cudzinci sú počas trvania zaistenia verejne zdravotne poistenými osobami. 

V prípade, že je zadržaný na Slovensku cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý, môžu nastať dve alternatívy. Ak má pri sebe doklady, na základe ktorých vie o sebe toto tvrdenie preukázať, je automaticky políciou odovzdaný do starostlivosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí. Ak cudzinec, ktorý o sebe vyhlási, že je maloletý a nemá so sebou doklady, cudzinecká polícia najskôr iniciuje vyšetrenie ich veku. Ak sa naozaj preukáže, že má daná osoba menej ako 18 rokov, polícia musí opäť kontaktovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí. Tento dá podnet na súd, aby takéto dieťa bolo neodkladne umiestnené do detského domova v Medzilaborciach a súčasne sa dáva návrh na súd o ustanovenie opatrovníka o takéto dieťa. Súd by mal rozhodnúť do 24 hodín a príslušný orgán odvezie dieťa do detského domova.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.