Slovník pojmov

Vytlačiť

Cudzinec, migrant, utečenec, azylant, to všetko sú pojmy, ktoré zaznievajú v otázkach migrácie z úst verejnosti, médií či politikov. Prinášame vám stručný prehľad pojmov, ktorý vám umožní nielen lepšie orientovať sa na webstránke, ale pomôže aj pri poskytovaní kvalifikovanej pomoci v praxi. 

 • Migrant: osoba, ktorá z akýchkoľvek dôvodov zmenila krajinu svojho trvalého resp. obvyklého pobytu a zo svojej domovskej krajiny sa presťahovala do inej krajiny minimálne na obdobie troch mesiacov. Slovenský právny poriadok však nepoužíva pojem migrant, ale cudzinec.
 • Zahraničný migrant: človek, ktorý migruje do inej krajiny, pričom pri migrovaní prekračuje štátne hranice svojej krajiny pôvodu.
 • Cudzinec: osoba, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovenska.
 • Občan EÚ: na účely pobytov na území SR je ním osoba, ktorá nie je občanom SR, ale je občanom členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo občanom Švajčiarska.
 • Štátny príslušník tretej krajiny: osoba, ktorá nie je občanom SR a ani občanom EÚ, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti.
 • Osoba bez štátnej príslušnosti: osoba, ktorú žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje za svojho občana.
 • Ekonomická migrácia: vzniká, ak sú jej dôvodom ekonomické príčiny, a teda zvyčajne snaha získať lepšiu životnú perspektívu a vyššiu životnú úroveň.
 • Maloletý bez sprievodu: osoba mladšia ako osemnásť rokov, ktorá prichádza na Slovensko bez svojich rodičov alebo iných zákonných zástupcov, ktorým bola zverená do starostlivosti.
 • Žiadateľ o azyl: osoba, ktorá požiadala o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany na Slovensku, a čaká na rozhodnutie.
 • Utečenec: osoba, ktorá z dôvodu opodstatnených obáv z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, je mimo krajiny svojho pôvodu, a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tejto krajiny.
 • Azylant: cudzinec, ktorý splnil kritériá Dohovoru o právnom postavení utečencov, čím bol uznaný za utečenca a bola mu poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme azylu. V slovenskom právnom poriadku cudzinec, ktorý splnil  podmienky stanovené zákonom o azyle, a ktorému Ministerstvo vnútra SR udelilo azyl.
 • Azyl: forma ochrany, ktorá sa udeľuje utečencom na Slovensku.
 • Doplnková ochrana: forma ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, u ktorých sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia.