Štatistiky o cudzincoch na Slovensku

Vytlačiť

Štatistiky a čísla 

Štatistiky týkajúce sa legálnej a nelegálnej migrácie na Slovensku spracúva najmä Úrad hraničnej a cudzineckej polície. Dvakrát ročne vydáva Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike.

Vo vzťahu k legálnej migrácii nás informuje nielen o celkovom počte cudzincov žijúcich na Slovensku, ale takisto o tom, za akým účelom sa tu títo cudzinci zdržiavajú, z akých krajín pochádzajú a aj to, v ktorom regióne Slovenska majú zaregistrovaný pobyt.

Slovensko bolo dlhé roky krajinou, do ktorej sa sťahovali najmä občania iných členských krajín Európskej únie. To však v súčasnosti už neplatí a v posledných rokoch začal prudšie stúpať počet štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), čiže ľudí z krajín mimo EÚ prisťahovaných na Slovensko. V roku 2018 ich celkový počet prvý raz prekonal počet občanov EÚ. Tento nárast sa v rokoch 2019 a 2020 ešte výraznejšie zvýšil. Ku koncu roka 2020 už na Slovensku žilo o 31-tisíc viac štátnych príslušníkov tretích krajín ako občanov iných členských krajín Európskej únie. 

Podľa štatistík polície malo ku koncu roka 2020 platný pobyt na území Slovenska 150 012 cudzincov. Z toho išlo o 59 206 občanov EÚ a 90 806 štátnych príslušníkov tretích krajín.

Z oficiálnych štatistických údajov vyplýva, že najpočetnejšou a najviac rastúcou skupinou cudzincov na Slovensku sú občania Ukrajiny. Ku koncu roka 2020 bol ich počet 42 162. V porovnaní s občanmi Srbska (16 005), čo je druhá najpočetnejšia skupina cudzincov na Slovensku, je to viac ako dvojnásobok. A v porovnaní s občanmi Česka (12 246), ktorí sú najpočetnejšou krajinou pôvodu občanov z iných krajín EÚ žijúcich na našom území, viac ako trojnásobok. Inými slovami, počet cudzincov a cudziniek z Ukrajiny na území Slovenska dnes dosahuje počet obyvateľov stredne veľkého slovenského mesta.

Druhou najpočetnejšou skupinou cudzincov na území Slovenska sú cudzinci a cudzinky zo Srbska (16 005), ich počet však nerastie tak prudko ako v prípade Ukrajincov. Päticu krajín pôvodu cudzincov mimo EÚ uzatvára Vietnam, Rusko a Čína, čo sú krajiny, odkiaľ sa k nám ľudia dlhodobo zvyknú sťahovať, ale v oveľa menších počtoch.

Z hľadiska charakteru imigrácie týchto vybraných krajín je zrejmé, že nárast početnosti ukrajinskej a srbskej komunity je otázkou najmä posledných štyroch rokov. Prejavuje sa predovšetkým v počte prechodných pobytov, najmä za účelom zamestnania a podnikania. Vidno to aj z porovnania počtu prechodných a trvalých pobytov príslušníkov týchto krajín. Dnes nevieme s istotou povedať, akým spôsobom sa bude ukrajinská a srbská imigrácia na Slovensko vyvíjať, a či sa títo ľudia stabilne a dlhodobo usadia na našom území alebo naopak, v prípade zhoršenej ekonomickej situácie, sa vrátia domov, alebo vycestujú do inej krajiny. 

Počet cudzincov z Vietnamu, Ruska a Číny v porovnaní  s Ukrajinou a Srbskom rastie oveľa pomalšie. Zároveň je pri nich aj oveľa menej výrazný rozdiel medzi počtom osôb s prechodným a trvalým pobytom. Dokonca pri cudzincoch z Číny pozorujeme väčší počet osôb s trvalým pobytom (1 883), ako s prechodným (862), čo môže svedčiť o pomerne stabilne usadenej komunite. 

Vo vzťahu k nelegálnej migrácii poskytuje polícia informácie o počtoch cudzincov, ktorí nelegálne prekročili štátnu hranicu, nelegálne sa zdržiavali na území Slovenska, alebo ktorí tu požiadali o azyl. 

Štatistiky o zamestnávaní cudzincov 

Štatistické údaje o zamestnávaní cudzincov na území SR pravidelne poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Každý mesiac uverejňuje prehľad o zamestnaných občanoch EÚ a príslušníkoch tretích krajín rozdelených podľa toho, či majú na území SR udelené povolenie na zamestnanie alebo sa mohli zamestnať aj bez tohto povolenia. 

Prehľady ústredia práce sú rozdelené podľa štátnej príslušnosti cudzincov, podľa stupňa ich vzdelania, podľa okresu vykonávania pracovnej činnosti, dĺžky trvania pracovného pomeru, a podľa vykonávanej profesie.

Pre porovnanie so štatistikami ÚHCP, podľa ústredia ku koncu roka 2020 pracovalo na Slovensku 39 075 ŠPTK (24 169 ŠPTK s udeleným povolením na zamestnanie a 14 906 ŠPTK s informačnou kartou) a 32 114 občanov z iných krajín EÚ. Spolu bolo ku koncu roka 2020 na Slovensku zamestnaných 69 012 cudzincov, najviac z nich bolo z Ukrajiny. Z analýzy štatistík tiež vyplýva, že celkový počet cudzincov na území SR bol ku koncu roka 2020 zrejme vyšší ako počet cudzincov, ktorých uvádza ÚHCP (150 000), nakoľko nie každý pracujúci cudzinec sa nevyhnutne objaví v štatistike ÚHCP a naopak, nie každý cudzinec s pobytom v SR pracuje.

Otázke migrácie sa okrajovo venujú aj štatistiky Štatistického úradu SR, avšak tie zahŕňajú len osoby s udeleným trvalým pobytom v SR. 

Tieto štatistiky zbiera a spracúva aj IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, na jednom mieste tak nájdete informácie o legálnej aj nelegálnej migrácii, o žiadostiach o azyl, zamestnávaní cudzincov.

Ak vás zaujímajú údaje o počtoch cudzincov žijúcich v iných krajinách sveta, pozrite si prehľady Organizácie spojených národov.