Na čo slúži
stránka KapaCITY.sk

Vítame Vás na stránkach online vzdelávacej pomôcky pre (nielen) zamestnancov samospráv a spolupracujúcich organizácií, ktorí v práci prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi mesta, obce alebo kraja, ktorí pochádzajú zo zahraničia.

Táto webstránka má za cieľ pomôcť zorientovať sa v problematike pobytu cudzincov na Slovensku a s tým súvisiacimi právami a povinnosťami. Je určená predovšetkým pracovníkom obecných a miestnych úradov a úradov samosprávnych krajov, ale tiež riaditeľom a riaditeľkám škôl, zamestnancom zariadení  sociálnych služieb, charít, či mimovládnych organizácií.

Táto webstránka vznikla v rámci projektu KapaCITY – podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni, a na jej príprave sa podieľal tím expertiek zo štyroch organizácií – Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, OZ Marginal a Nadácia Milana Šimečku. Do projektu sú taktiež zapojené Hlavné mesto Bratislava, Mesto Trnava, Mesto Banská Bystrica, Košický samosprávny kraj a Únia miest Slovenska. 

V rámci projektu sme vo vybraných samosprávach realizovali vzdelávacie tréningy pre zamestnancov samosprávy, resp. spolupracujúcich subjektov. Tréningy boli zamerané na interkultúrnu komunikáciu a na právne otázky súvisiace s pobytom a integráciou cudzincov na Slovensku a sociálnu prácu s nimi. S cieľom vytvoriť udržateľný nástroj vzdelávania aj zamestnancov samospráv, ktorí sa nemohli tréningov zúčastniť, a rozšíriť dopad projektu na samosprávy, ktoré na projekte neparticipujú, sme vytvorili túto online vzdelávaciu pomôcku, voľne dostupnú všetkým samosprávam, ktoré sa chcú naučiť robiť v téme integrácie cudzincov. 

Obsah a štruktúru tejto vzdelávacej pomôcky sme sa snažili pripraviť tak, aby bola čo najviac prehľadná a logicky usporiadaná. Ťažiskovú časť webstránky tvoria texty venujúce sa právnym otázkam života cudzincov na Slovensku. Tie sú pre lepšiu zrozumiteľnosť popretkávané príkladmi z praxe a prehľadnými grafikami. Upozorňujú na právny rámec pobytu cudzincov na Slovensku, ako aj na ich špecifický rozsah práv a povinností súvisiaci s ich integráciou v slovenských mestách.

Ak Vás zaujímajú aj ďalšie aspekty integrácie cudzincov na Slovensku, pomôcka ponúka aj informácie o špecifikách sociálnej práce s cudzincami, základoch interkultúrneho porozumenia, kultúrnom šoku, či komunitnom tlmočení. 

V prípade, ak Vás niektorý z textov zaujme, budeme radi, ak ho budete zdieľať s Vašimi kolegami, kolegyňami, ale aj širšou verejnosťou. 

Autori stránky

Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva od svojho vzniku v roku 2005 kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snaží o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva, vedie Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a spolupracuje na výučbe študentov Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V rámci projektu KapaCITY Liga organizuje sociálno-právne tréningy pre pracovníkov a pracovníčky samospráv, pripravuje informačné materiály pre samosprávy v otázkach pobytu cudzincov, a koordinuje aktivity partnerov projektu a spolupracujúcich samospráv.

Nadácia Milana Šimečku

Nadácia vznikla v roku 1990, kedy pomáhala s demokratizačnými procesmi a budovaním občianskej spoločnosti. Dnes reaguje na rozdelenú a neznášanlivú spoločnosť v troch
programoch. Program [fjúžn] organizuje multikultúrny festival s celoročnými kultúrnymi a komunitnými aktivitami, ktoré dávajú priestor na spoznanie sa s cudzincami. Vedieť nestačí rozvíja žiakov a pedagógov tak, aby boli pripravení reagovať na rozmanitosť v školách, ale aj v spoločnosti ako takej. Program Podpora inkluzívnej praxe na Slovensku podporuje samosprávy pri integrácii cudzincov a ďalších marginalizovaných skupín.

V rámci projektu KapaCITY sa nadácia venuje najmä organizovaniu expertných workshopov zameraných na cudzinecké platformy či problematiku komunitného tlmočenia, komunikačných tréningov a diskusií. Nadácia tiež organizovala študijnú cestu do ČR za účelom prenosu dobrej praxe v integrácií cudzincov na Slovensko.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

CVEK je výskumná mimovládna organizácia, ktorá sa už od roku 2005 zaoberá témou integrácie menšín a cudzincov, sociálnej súdržnosti a téme ľudských práv.
Realizuje aj rôzne vzdelávacie aktivity, analýzy verejných politík a nadväzuje partnerstvá s rôznymi inštitúciami verejnej správy a mimovládneho sektora. Vo svojej výskumnej činnosti sa už od roku 2008 venuje aj téme integrácie cudzincov. Skúma bariéry, výzvy a prekážky zapájania tejto skupiny do spoločnosti. Venuje sa aj interkultúrnemu spolužitiu. Dlhodobo spolupracuje s viacerými samosprávami na príprave integračných stratégií na lokálnej úrovni.

V rámci projektu KapaCITY CVEK realizoval kvalitatívny výskum a situačnú analýzu vo všetkých zapojených samosprávach. Organizuje interkultúrne tréningy, podieľa sa na odborných workshopoch, príprave mechanizmu zberu štatistických údajov a realizuje aktivity smerujúce k začleňovaniu témy integrácie cudzincov do verejných politík samospráv.

Občianske združenie Marginal

Občianske združenie Marginal vzniklo v roku 2009 s cieľom realizácie projektov zameraných na pomoc na jednotlivcom a komunitám ohrozeným exklúziou. Od roku 2013 sa Marginal začal primárne venovať projektom zameraným na integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou prostredníctvom poskytovania sociálneho, právneho a psychologického poradenstva a iných podporných aktivít.

V rámci projektu KapaCITY sa občianske združenie Marginal venuje najmä sociálnym témam a sociálnemu zabezpečeniu cudzincov s cieľom zaradiť poskytovanie sociálnych služieb cudzincom do bežného výkonu samospráv. V tejto oblasti zabezpečuje aj vzdelávanie pre zamestnancov samospráv a relevantných inštitúcií a organizácií. Ústredným orgánom štátnej správy adresuje zistené nedostatky v oblasti legislatívy a pomáha samosprávam riešiť prípady z praxe prostredníctvom stanovísk a vyjadrení relevantných štátnych orgánov a inštitúcií.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.