Zdravotná starostlivosť

Ochrana zdravia a zdravotná starostlivosť

Vytlačiť

Zdravotná starostlivosť 

Podľa Ústavy SR má právo na ochranu zdravia každý jednotlivec. Zahŕňa jednak preventívnu ochranu zdravia, ako aj ochranu zdravia v chorobe. Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia je Ústavou SR priznané iba občanom SR. 

Zdravotné poistenie 

Všetci cudzinci zdržiavajúci sa na území SR majú povinnosť byť zdravotne poistení. Povinnosť sa týka nielen tých cudzincov, ktorí majú udelený pobyt na území SR, ale aj tých, ktorí prichádzajú na základe schengenských/národných víz alebo na základe bezvízového styku. Podľa typu pobytu cudzinca a jeho ekonomickej aktivity majú cudzinci na Slovensku verejné zdravotné poistenie alebo komerčné poistenie. 

Rozdiel v týchto typoch poistenia spočíva v tom, že zatiaľ čo v prípade verejného zdravotného poistenia garantujú rozsah zdravotnej starostlivosti právne predpisy, v prípade komerčného zdravotného poistenia zodpovedá rozsah zdravotnej starostlivosti zmluve medzi komerčnou poisťovňou a poistencom. Verejné zdravotné poistenie poskytujú Všeobecná zdravotná poisťovňa, poisťovňa Dôvera a Union. Komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov poskytujú ako komerčný produkt niektoré poisťovne, napríklad poisťovňa Maxima, Union, Axa. 

Povinnosti cudzinca:

 • Štátny príslušník tretích krajín (ŠTPK) má povinnosť uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.
 • ŠPTK je povinný preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území SR.
 • Pri niektorých kategóriách prechodných pobytov (na účel podnikania, na účel osobitnej činnosti, na účel výskumu a vývoja, na účel zlúčenia rodiny a prechodný pobyt ŠPTK, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte) je ŠPTK povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie.
 • Cudzinec má povinnosť predložiť doklad o zdravotnom poistení pri podaní žiadosti o národné  vízum (s výnimkou ak ide o rodinného príslušníka azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana) a aj v prípade žiadosti o schengenského víza na účel sezónneho zamestnania. Žiadatelia o schengenské vízum musia taktiež preukázať cestovné zdravotné poistenie, ktoré kryje všetky členské štáty EÚ. Poistné krytie musí byť najmenej 30-tisíc eur.

Verejné zdravotné poistenie

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú do systému verejného zdravotníctva zapojení títo cudzinci: 

 • každý cudzinec s trvalým pobytom na území SR bez ohľadu na činnosť, ktorú na území SR vykonáva (okrem zákonom stanovených výnimiek); 
 • cudzinec, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR (ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o EHP a vo Švajčiarskej konfederácii) a spĺňa niektorú z nasledovných podmienok:
  • vykonáva u zamestnávateľa so sídlom/prevádzkarňou v SR zárobkovú činnosť s mesačným príjmom najmenej v sume minimálnej mesačnej mzdy;
  • vykonáva/ má oprávnenie vykonávať na území SR samostatnú zárobkovú činnosť;
  • je azylantom;
  • je študent z iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent ŠPTK študujúci na základe medzinárodnej zmluvy, alebo žiak alebo študent, ktorý:
 • je maloletý bez sprievodu;
 • je Slovákom žijúcim v zahraničí; 
 • je cudzinec zaistený na území SR;
 • je vo výkone detencie, je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte;
 • je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského štátu jeho bydliska;
 • je nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR, do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo dieťa s oprávneným pobytom narodené na území SR, ktorého pobyt na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa osobitného zákona, ktoré má verejne zdravotne poisteného na území Slovenskej republiky aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu; 
 • odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Osobitnú kategóriu cudzincov tvoria štátni príslušníci tretích krajín s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny, ktorí sú povinne zdravotne poistení iba v prípade, že sú sami na území SR zamestnaní, resp. podnikajú ako samostatne zárobkovo činné osoby. 

Cudzinec, ktorý je zapojený do systému verejného zdravotného poistenia, je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní. Tak isto ako každý iný poistenec, aj cudzinec má  právo podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral.

Osoby s udeleným azylom sú verejne zdravotne poistené a poistné za nich hradí štát. Cudzinci s poskytnutou doplnkovou ochranou nie sú automaticky súčasťou systému verejného zdravotného poistenia. Zdravotnú starostlivosť poskytnutú na území SR za nich uhrádza Ministerstvo vnútra SR v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou verejného zdravotného poistenia sa stávajú až v prípade, ak splnia niektorú z vyššie uvedených podmienok (napr. ak sa zamestnajú, alebo začnú podnikať ako SZČO).

Ak sa cudzincovi počas pobytu v SR v závislosti od jeho statusu mení druh a účel pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov, môže sa stať, že sa bude meniť aj jeho zdravotné poistenie z komerčného na verejné a naopak.

Príklad:
Kim má udelený prechodný pobyt na účel štúdia na vysokej škole. Počas prvých troch rokov štúdia pracuje iba na čiastočný úväzok a jeho príjem nedosahuje minimálnu mesačnú mzdu. Je povinný si platiť komerčné zdravotné poistenie. Po troch rokoch pobytu na Slovensku sa zamestná na trvalý pracovný pomer a zmení účel prechodného pobytu zo štúdia na zamestnanie. Výška jeho mesačnej mzdy presahuje minimálnu mesačnú mzdu. Spadá tak do systému verejného zdravotného poistenia.   

Komerčné poistenie

Cudzinci, ktorí nespadajú do systému verejného zdravotného poistenia, si musia zabezpečiť komerčné zdravotné poistenie, ktoré uhrádza liečebné náklady počas celého ich pobytu na Slovensku. 

Týka sa to aj študentov vysokých a stredných škôl, ktorí nespadajú do osobného rozsahu verejného zdravotného poistenia. Študenti musia mať uzatvorené komerčné zdravotné poistenie v SR alebo vo svojej domovskej krajine pokrývajúce SR, pričom výška poistného krytia musí byť najmenej 30-tisíc eur. 

Ochrana verejného zdravia 

Spravidla všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol udelený pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov, sú povinní odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (lehotu je možné na základe písomnej žiadosti predĺžiť o 60 dní) lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. V prípade, že túto povinnosť nesplnia, polícia pobyt zruší. 

Lekársky posudok môžu vydať pracoviská pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, ktorých zoznam je dostupný na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vyšetrenie je spoplatnené a je potrebné sa naň vždy vopred objednať. Ohrozenie verejného zdravia je dôvodom na administratívne vyhostenie cudzinca z územia Slovenska.

Lekárskej prehliadke sú podrobení všetci cudzinci, ktorí požiadajú o azyl v SR. Cudzinci zaistení v útvare policajného zaistenia pre cudzincov sú povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke (vrátane potrebného diagnostického a laboratórneho vyšetrenia, očkovaniu a preventívnym opatreniam určeným orgánom na ochranu zdravia).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.