Konanie o pobyte cudzinca

Každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce usadiť a žiť na území SR, musí prejsť konaním o pobyte na cudzineckej polícii. Všetky dokumenty predložené v konaní o udelenie pobytu musia byť osvedčené a preložené do slovenského jazyka. 

Prechodný pobyt 

Žiadosť o udelenie podáva príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí spravidla na zastupiteľskom úrade štátu, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo na zastupiteľskom úrade štátu, v ktorom má bydlisko. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území SR zdržiava oprávnene.

Dokumenty potrebné na žiadosť o udelenie prechodného pobytu:

 • úradné tlačivo,
 • platný cestovný doklad,
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. pracovná zmluva preukazujúca účel zamestnanie),
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch),
 • doklad o finančnom zabezpečení (dokazuje sa predložením potvrdenia o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny),
 • doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti (napr. doklad preukazujúci zostatok na bankovom účte),
 • doklad o ubytovaní. 

Doklady nesmú byť staršie ako 90 dní. Cudzinecká polícia rozhoduje o udelení resp. neudelené prechodného pobytu v lehote 90 dní od prijatia úplnej žiadosti. Cudzinecká polícia môže rozhodnúť aj v lehote 30 dní, ak ide o prechodný pobyt za účelom štúdia, prechodný pobyt za účelom výskumu a vývoja či prechodný pobyt za účelom zamestnania v prípade nedostatkových profesií.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia zo zoznamu pracovísk , ktoré majú oprávnenie na vydávanie týchto potvrdení pre cudzineckú políciu.

Trvalý pobyt 

Dokumenty potrebné na žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov:

 • úradné tlačivo
 • platný cestovný doklad
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
 • doklad preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (napr. sobášny list alebo rodný list)
 • doklad o bezúhonnosti 
 • doklad o finančnom zabezpečení
 • doklad o ubytovaní 

Doklady nesmú byť staršie ako 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti. 

Dokumenty potrebné na udelenie žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas:

 • úradné tlačivo
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
 • doklad o zdravotnom poistení
 • doklad o bezúhonnosti 
 • doklad o finančnom zabezpečení 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti. 

Dlhodobý pobyt

Dokumenty potrebné na udelenie dlhodobého pobytu:

 • úradné tlačivo
 • platný cestovný doklad
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu 
 • doklad o stabilných a pravidelných zdrojoch 
 • doklad o ubytovaní
 • doklad o zdravotnom poistení

Doklady nesmú byť staršie ako 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti. Pri zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. 

Všetci cudzinci, zdržiavajúci sa na území SR, majú povinnosť byť zdravotne poistení. Povinnosť sa týka nielen tých cudzincov, ktorí majú udelený pobyt na území SR, ale aj tých, ktorí prichádzajú na základe schengenských/národných víz alebo na základe bezvízového styku. Podľa typu pobytu cudzinca a jeho ekonomickej aktivity majú cudzinci v SR verejné zdravotné poistenie alebo komerčné poistenie.

Bližšie informácie k zdravotnému poisteniu cudzincov nájdete v časti Ochrana zdravia a zdravotná starostlivosť .

Vyššie overenie pravosti dokladov

Listiny vydané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú:

 1. apostilácii,
 2. superlegalizácii.

Apostilácia

Ak krajina, ktorá listinu vydala, pristúpila k Haagskemu dohovoru, kompetentný úrad (napr. súd alebo príslušné ministerstvo) osvedčí listinu pečiatkou apostil. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje. Predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Superlegalizácia

Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.

Doklady cudzincov

Cestovný doklad

Platným cestovným dokladom cudzinca je pas alebo iná verejná listina (napr. diplomatický pas, služobný pas, náhradný cestovný doklad a iné). Na to, aby bol cestovný doklad platný, musí byť uznaný Slovenskou republikou, byť časovo platný, nesmie byť poškodený tak, že zápisy v doklade nie sú čitateľné, a musí umožniť jednoznačnú identifikáciu držiteľa, čo znamená, že všetky údaje o cudzincovi sú platné. V prípade zmeny priezviska po uzavretí manželstva je cestovný doklad s rodným priezviskom neplatný.

Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, môže prekročiť vonkajšiu hranicu len v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný.

Osobe bez štátnej príslušnosti vydáva cestovný doklad cudzinecká polícia, ak jej bol udelený trvalý pobyt na území Slovenska. 

Doklad totožnosti

Pojem doklad totožnosti náš právny poriadok používa, ale ho nedefinuje. 

Za doklady preukazujúce (resp. prispievajúce k zisteniu) totožnosť sa považujú oficiálne cestovné doklady (pasy, doklady totožnosti), iné doklady (rodné listy, sobášne listy, doklad o rozvode, doklady o dosiahnutom vzdelaní atď.) a osvedčenie o štátnom občianstve. Za najdôležitejšie, resp. najdôveryhodnejšie doklady preukazujúce totožnosť sa  považujú cestovný pas a doklad totožnosti (občiansky preukaz).

Doklad o pobyte 

Doklad o pobyte vydá Oddelenie cudzineckej polície do 30 od udelenia, resp. obnovenia pobytu alebo medzinárodnej ochrany. 

Doklad o pobyte je možné obdržať aj do dvoch pracovných dní od udelenia alebo obnovenia pobytu. Správny poplatok za urýchlené vydanie dokladu je 24,50 EUR.

Preukaz povolenia na pobyt, zdroj: www.minv.sk

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt. Ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie. Policajný útvar v doklade o pobyte v časti poznámky uvedie konkrétny účel prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip. Cudzinci s takýmto dokladom teda môžu využívať elektronické služby (elektronický podpis, elektronická schránka, nahliadanie do súdneho spisu a pod.) rovnako ako občania SR s občianskym preukazom opatreným elektronickým čipom.

Cudzinec môže byť držiteľom len jedného dokladu o pobyte.

Doklad o pobyte nie je na Slovensku považovaný za doklad totožnosti. Dokladom totožnosti cudzincov s pobytom na území SR je ich cestovný pas, ktorý by preto mali mať stále pri sebe. Rovnako by sa mali vedieť preukázať dokladom o pobyte, ktorý preukazuje druh a účel ich pobytu na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.