Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny (ŠPTK) zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas doby trvania prechodného pobytu študovať.

Prechodný pobyt je vždy viazaný na jeden účel.

Účel prechodného pobytu

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť príslušníkovi tretej krajiny na účel:

 • podnikania, na základe vydaného oprávnenia na podnikanie, osobe, ktorá podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba, alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.  Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky;
 • zamestnania, na základe povolenia na zamestnanie, najviac na 2 roky, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak alebo, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje (najviac na 90 dní),
 • štúdia, ak je žiakom alebo študuje na slovenskej škole najviac na 6 rokov, pričom príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať (povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje, ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku),
 • osobitnej činnosti, ak nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a to na lektorskú činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť, stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenska, činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov Európskeho únie alebo plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy, alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ak je to potrebné, dobrovoľnícku činnosť alebo činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike. Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje, ak pobyt na území Slovenska nepresiahne 90 dní v jednom polroku;
 • na účel výskumu a vývoja
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • zlúčenia rodiny, ak príslušník tretej krajiny je:
  • rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom, 
  • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, 
  • závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka ŠPTK sa považuje: 

 • manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov, 
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela, 
 • jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, 
 • slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov, 
 • jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, 
 • jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie. Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na tri roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. 

Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním. 

Trvalý pobyt

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenska v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený a ak zákon neustanovuje inak. 

Trvalý pobyt je:

 • trvalý pobyt na päť rokov,
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 • pobyt ŠPTK s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie.

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

 • ktorý je manželom štátneho občana Slovenska s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR, 
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR, 
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov, 
 • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo
  ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas ŠPTK, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt v SR alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia  podmienok ustanovených v zákone:

 • ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,
 • osobe bez štátnej príslušnosti, 
 • z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
 • na návrh Slovenskej informačnej služby z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
 • plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt najmenej 3 roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky.

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas. Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, 
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt, pretože mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom štáte EÚ
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Tolerovaný pobyt

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti,

 • ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa ustanovení o prekážkach administratívneho vyhostenia, 
 • ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, 
 • ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné.

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

 • ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky, 
 • ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok; 
 • štátnemu príslušníkovi tretej krajiny , ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom, príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy možno tento pobyt udeliť len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom, 
 • ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.

Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný pobyt aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania. 

Počas platnosti tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny nemôže podnikať.

Narodenie ŠPTK na území SR

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo členského štátu štátny príslušník tretej krajiny, ktorého rodič má udelený pobyt na území SR, môže rodič tohto dieťaťa požiadať policajný útvar o udelenie pobytu. Policajný útvar udelí tomuto dieťaťu:

 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, ak majú rodičia udelený prechodný pobyt podľa tohto zákona,
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, ak má rodič udelený dlhodobý pobyt,
 • trvalý pobyt na päť rokov, ak má rodič udelený trvalý pobyt na päť rokov,
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas, ak má rodič udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas.

Mobilita cudzincov

Mobilitou sa rozumie presun štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu EÚ na územie Slovenskej republiky počas platného pobytu na území členského štátu, pričom na území Slovenskej republiky bude vykonávať účel pobytu rovnaký ako na území členského štátu. 

Mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku

V prípade, ak ŠPTK je v niektorom z členských štátov EÚ držiteľom dokladu o pobyte na účel vnútropodnikového presunu, nevyžaduje sa v SR pre tohto ŠPTK prechodný pobyt na účel zamestnania. 

Hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu musí oznámiť ministerstvu vnútra úmysel ŠPTK uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na Slovensko. 

Mobilita musí byť vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, v ktorom má schválený vnútropodnikový presun v členskom štáte.

ŠPTK musí mať v doklade o pobyte vydanom iným členským štátom v položke druh pobytu uvedené ICT.

Mobilita študenta vysokej školy

Mobilitou študenta VŠ sa rozumie situácia, kedy ŠPTK s udeleným prechodným pobytom za účelom štúdia v inom členskom štáte pricestuje na územie SR za účelom štúdia na VŠ na dobu kratšiu než 360 dní. V tomto prípade sa nevyžaduje, aby mal ŠPTK udelený prechodný pobyt za účelom štúdia na území SR.

Vysoká škola, v ktorej bude vykonávať mobilitu musí oznámiť ministerstvu vnútra úmysel ŠPTK uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na Slovensko.

Mobilita výskumného pracovníka

Mobilitou výskumného pracovníka sa rozumie situácia, kedy ŠPTK s udeleným prechodným pobytom za účelom výskumnej činnosti v inom členskom štáte pricestuje na územie SR za účelom výskumu a vývoja na dobu kratšiu než 1 rok. V tomto prípade sa nevyžaduje, aby mal ŠPTK udelený prechodný pobyt za účelom výskumu a vývoja na území SR.

Výskumná organizácia v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu musí oznámiť ministerstvu vnútra úmysel ŠPTK uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky.

Mobilita rodinného príslušníka

Mobilitu rodinného príslušníka môže využiť ŠPTK, ak jeho rodinný príslušník uplatňuje na území SR mobilitu zamestnanca presunutého v rámci podniku alebo mobilitu výskumného pracovníka. Podmienkou je, že ŠPTK, ktorý chce uplatniť mobilitu rodinného príslušníka, je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov EÚ. 

Národné vízum

Národné vízum je povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré držiteľa oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenska. 

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade. K žiadosti o udelenie národného víza je povinný predložiť:

 • platný cestovný doklad,
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
 • doklad o zdravotnom poistení,
 • ďalšie doklady potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Národné vízum môže byť udelené, ak:

 • je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
 • cudzinec je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
 • je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv,
 • je to v záujme Slovenskej republiky.

Rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, sa udelí národné vízum, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok.

Schengenské vízum

Schengenské vízum je oprávnenie na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru. Dĺžka pobytu cudzinca v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Žiadosť o vízum sa podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadosť o vízum je potrebné podať osobne.

K žiadosti sa predkladajú tieto dokumenty:

 • formulár žiadosti,
 • platný cestovný doklad,
 • dokument preukazujúci účel plánovaného pobytu,
 • spiatočný cestovný lístok; v prípade cesty autom vodičský preukaz, technický preukaz a zelená karta o poistení vozidla,
 • dokument preukazujúci zabezpečenie pobytu,
 • dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia pobytu,
 • medzinárodné cestovné poistenie,
 • poplatok 60 eur.

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza je 15 kalendárnych dní. Túto lehotu možno predĺžiť najviac na 30 kalendárnych dní najmä ak je potrebné ďalšie posúdenie žiadosti. Výnimočne, ak sa vyžadujú dodatočné doklady, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.