Cudzincom je každá osoba na území Slovenska, ktorá nemá slovenské občianstvo. Slovenská legislatíva nepoužíva termín migrant či migrantka. Máme dve hlavné kategórie cudzincov:

Občania Európskej únie (EÚ)

Občanom EÚ je každý, kto má štátne občianstvo iného členského štátu EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a nie je slovenským občanom.

Štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK): 

Štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK) sú osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR ani občanmi EÚ. Patria medzi nich aj osoby bez štátnej príslušnosti. Osoby bez štátnej príslušnosti sú osoby, ktoré žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje za svojho občana. Na preukázanie tejto skutočnosti postačuje, ak preukáže, že nemá štátnu príslušnosť štátu:

 • v ktorom sa narodila 
 • v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt a
 • ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

Pobyt cudzincov

Pobyt občanov EÚ

Občania EÚ s platným preukazom totožnosti alebo cestovným dokladom sa môžu na Slovensku zdržiavať tri mesiace bez ďalších podmienok. Ak sa občan EÚ chcú na Slovensku zdržiavať dlhšie ako tri mesiace, má na to právo v prípade, že: 

 • je zamestnaný na území SR,
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR,
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém pomoci v hmotnej núdzi SR počas obdobia ich pobytu a majú zdravotné poistenie na území SR,
 • študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v SR,
 • je u neho predpoklad, že sa zamestná, alebo
 • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Pobyt občana EÚ a pobyt rodinného príslušníka občana EÚ je trvalým pobytom.

Občan EÚ, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenska. Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu do krajiny.

Občan EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas piatich rokov.

Pobyt rodinného príslušníka EÚ

Rodinný príslušník občana EÚ, ktorý je držiteľom platného cestovného dokladu, sa môže na Slovensku zdržiavať tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky, ak občan EÚ, ktorého je rodinným príslušníkom, sprevádza alebo sa k nemu pripája.

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov.

Rodinným príslušníkom občana EÚ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je

 1. jeho manžel, 
 2. jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
 3. jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 4. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
 5. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
 6. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 7. jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 8. štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v bodoch 1. až 7. vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Pobyt ŠPTK

ŠPTK môžu požiadať o jeden z troch typov pobytu:

 • prechodný pobyt – udeľuje sa na jeden zo zákonom stanovených účelov (napr. zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny). Viac informácií nájdete v časti Prechodný pobyt.
 • trvalý pobyt – udeľuje sa za účelom zlúčenia rodiny, prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR. Viac informácií nájdete v časti Trvalý pobyt. 
 • tolerovaný pobyt – udeľuje sa výnimočne na kratšie časové obdobie za účelom riešenia špecifickej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas pobytu na území SR. 

Víza

Nie každý štátny príslušník zdržiavajúci sa na území Slovenska musí mať nevyhnutne udelený niektorý z typov pobytu. 

Schengenské vízumudeľuje sa ŠPTK, pričom dĺžka pobytu v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Schengenské víza neoprávňujú ich držiteľa na zamestnanie alebo podnikanie na území SR. 

Národné vízumudeľuje sa ŠPTK, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu na Slovensku, alebo ak cudzinec prichádza študovať na jazykovej škole.

Ďalšie kategórie cudzincov

Kategóriou cudzincov žijúcich na území Slovenska sú aj osoby s udelenou medzinárodnou ochranou – azylom alebo doplnkovou ochranou. 

V súvislosti s migráciou dochádza aj k situáciám, kedy sa cudzinci na území Slovenska ocitnú neoprávnene.

Pozri aj: Slovník pojmov, Druhy pobytov a víz

Právna úprava:

Všetky zákony sú dostupné na slov-lex.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.