Sociálne zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie

Čo je sociálne zabezpečenie? Sociálne zabezpečenie predstavuje súbor inštitúcií, zariadení, opatrení a vzťahov, ktoré zabezpečujú predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie následkov sociálnych udalostí, v ktorých sa ľudia ocitli, resp. by sa mohli ocitnúť. Sociálne…

Sociálne poistenie

Systém sociálneho poistenia zabezpečuje poistencom náhradu príjmu v čase, kedy nastane situácia predpokladaná zákonom o sociálnom poistení. Systém sociálneho poistenia zahŕňa nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, z ktorého sú po splnení…

Štátna sociálna podpora

Štátna sociálna podpora predstavuje systém podpory, v rámci ktorej štát finančne jednorazovo alebo opakovane vypláca dávky za predpokladu, že nastane určitá životná situácia.  Ide najmä o finančnú podporu rodinám s deťmi, kde možno…

Sociálna pomoc

Čo je sociálna pomoc? Sociálna pomoc je systém podpory, ktorá sa poskytuje najzraniteľnejším osobám alebo osobám v určitej sociálnej či krízovej životnej situácii (osoby v hmotnej núdzi, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, rodiny…

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Pre cudzincov a ich rodiny môže byť život na Slovensku úplne novým prostredím s veľkým množstvom kultúrnych odlišností. Môže ísť napríklad aj o rôzne rodičovské práva, systém a spôsobu vzdelávania…

Úloha samosprávy v sociálnej oblasti

Zákon o obecnom zriadení alebo zákon o samosprávnych krajoch za svojich obyvateľov považuje len osoby s trvalým pobytom (vrátane cudzincov s trvalým pobytom). Podieľať sa na samospráve však majú právo aj osoby, ktoré majú…