Sociálne zabezpečenie

Štátna sociálna podpora

Vytlačiť

Štátna sociálna podpora predstavuje systém podpory, v rámci ktorej štát finančne jednorazovo alebo opakovane vypláca dávky za predpokladu, že nastane určitá životná situácia. 

Ide najmä o finančnú podporu rodinám s deťmi, kde možno zaradiť najmä:

  • príspevok pri narodení dieťaťa; príspevok na viac súčasne narodených detí, 
  • prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
  • rodičovský príspevok,
  • príspevok na starostlivosť o dieťa,
  • náhradné výživné.

Možno sem zaradiť aj:

  • príspevok na pohreb,
  • daňový bonus.

Štátna sociálna podpora je financovaná zo štátneho rozpočtu. Dávky na podporu rodinám s deťmi a príspevok na pohreb sú vyplácané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, výplatu daňového bonusu zabezpečuje Ministerstvo financií SR prostredníctvom daňových úradov. 

Štátne sociálne dávky na rozdiel od dávok sociálneho poistenia nezávisia od účasti v poistnom systéme. Sú vyplácané bez ohľadu na výšku príjmu v rovnakej výške pre všetky oprávnené osoby. Štátne sociálne dávky sa nevyplácajú do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Štátne sociálne dávky sú oprávnení poberať po splnení zákonných podmienok v zásade všetci cudzinci s trvalým a prechodným pobytom na území SR, výnimku tvorí len príspevok pri narodení dieťaťa a náhradné výživné. Cudzinci teda môžu poberať príslušnú dávku bez obavy, že by mohlo dôjsť k zrušeniu ich pobytu (napr. na rozdiel od dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej).

Prehľad jednotlivých dávok a nárok cudzinca v závislosti od druhu pobytu

Názov príspevku
Podmienka pobytu na strane oprávnenej osoby
Právna úprava
Príspevok pri narodení dieťaťa; 
príspevok na viac súčasne narodených detí
trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území SR; aj v prípade, ak sa dieťa narodilo v cudzine; 

nárok je vylúčený, ak príspevok alebo obdobnú dávku vyplatila príslušná inštitúcia v cudzine
Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Prídavok na dieťa; príplatok k prídavku na dieťatrvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisuZákon o prídavku na dieťa
Rodičovský príspevoktrvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisuZákon o rodičovskom príspevku
Príspevok na starostlivosť o dieťamá trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SRZákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Náhradné výživnétrvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR (iba ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana) a zdržiava sa na území SRZákon o náhradnom výživnom
Daňový bonuskaždý daňovník bez ohľadu na štátnu príslušnosť a druh pobytu, ak spĺňa ostatné zákonné podmienkyZákon o dani z príjmov
Príspevok na pohrebtrvalý alebo prechodný pobyt na území SR a trvalý alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na SRZákon o príspevku na pohreb

Príklad:

Oleg má na území SR udelený prechodný pobyt za účelom zamestnania. Jeho žena Júlia a ich maloleté deti majú udelený prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny. Oleg alebo Júlia má teda nárok na prídavky na deti, rodičovský príspevok a aj daňový bonus, ak je ekonomicky činný/á (o tú istú štátnu sociálnu podporu na to isté dieťa môže požiadať iba jedna oprávnená osoba). V prípade, ak by sa im na území SR narodilo ďalšie dieťa nemôže však ani jeden z nich žiadať o príspevok pri narodení dieťaťa, pretože nespĺňajú podmienku trvalého pobytu.

Nancy s trvalým pobytom na Slovensku môže požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa, keďže ona aj dieťa spĺňajú podmienku trvalého pobytu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.