Vízie a priority Slovenskej republiky vo vzťahu k migrácii a integrácii cudzincov na Slovensku sú premietnuté nielen v zákonoch, ale aj v koncepčných dokumentoch prijatých Vládou SR alebo jednotlivými ministerstvami. Tieto dokumenty, tzv. politiky, obsahujú základné princípy, ktorými sa SR riadi pri prijímaní zákonov a opatrení súvisiacimi s pobytom cudzincov na Slovensku:

Ide o základný dokument a východisko pre budovanie politiky Vlády Slovenskej republiky v oblasti migrácie. Dôraz dáva na tieto prioritné oblasti:

 • Legálna migrácia:

Podpora prijímania ekonomických migrantov, a to najmä vysokokvalifikovaných zamestnancov 

Definovanie práv a povinností migrantov vrátane ich sociálneho zabezpečenia a prístupu jednotlivých skupín migrantov k zdravotnej starostlivosti.

 • Integrácia:

Zvyšovanie dôrazu na ľudské práva a toleranciu, boj proti diskriminácii a intolerancii formou vytvorenia koordinovanej komunikačnej stratégie, ktorá zahŕňa súčasné a nové aktivity zameriavajúce sa na zvyšovanie informovanosti verejnosti;

Zlepšenie koordinácie a vzájomného prepojenia subjektov/organizácií podieľajúcich sa na integrácii migrantov;

Zavedenie predpríchodovej informovanosti migrantov v krajinách pôvodu, (brožúrky, letáky, internetové stránky);

Zavedenie jednotnej metodiky na overovanie znalostí slovenského jazyka pre nízko kvalifikovaných migrantov a sprístupnenie jazykového vzdelávania.

 • Emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily:

Príprava integračných programov pre osoby vracajúce sa zo zahraničia.

 • Nelegálna migrácia, návraty a obchodovanie s ľuďmi:

Slovenská republika v rámci návratovej politiky preferuje možnosť vykonávania asistovaných dobrovoľných návratov, ak to umožňuje povaha prípadu, pred nútenými návratmi.

Zvyšovanie všeobecnej informovanosti prostredníctvom informačných kampaní o nelegálnej práci, prevádzačstve, obchodovaní s ľuďmi, o možných rizikách pracovnej migrácie i možnostiach pomoci.

 • Ochrana hraníc:

Posilňovanie spolupráce s ostatnými členskými štátmi Európskej únie v súčinnosti s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX).

 • Medzinárodná ochrana, migrácia a rozvoj:

Cielene smerovať rozvojovú pomoc do prioritných krajín rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a v odôvodnených prípadoch aj do iných krajín relevantných z hľadiska migračných tokov do a z Slovenskej republiky a Európskej únie.

 • Inštitucionálne zabezpečenie:

Perspektívnym cieľom je vytvoriť Imigračný a naturalizačný úrad, ktorý v rámci výkonu činnosti štátnej správy zabezpečí najmä komplexné činnosti od legálneho vstupu cudzinca na naše územie cez povolenie jeho pobytu, resp. prvostupňové správne konanie vo veci medzinárodnej ochrany, integráciu, až po možnosť žiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike 

Cieľom stratégie je návrh opatrení, ktoré by sa zamerali na riešenie nedostatku pracovnej sily v SR v niektorých odvetviach.

Krátkodobé ciele a opatrenia (cieľová skupina – štátni príslušníci tretích krajín):

 • zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú, ako aj okresov, ktoré spĺňajú ustanovenú mieru nezamestnanosti (bližšie info v časti Ochrana trhu práce vs. nedostatkové profesie);
 • zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • prehodnotenie počtu prekladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z dôvodu zníženia administratívnej záťaže
 • skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90 dní na najviac 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, z dôvodu zabezpečenia právnej istoty zamestnávateľov.

Dlhodobé ciele a opatrenia (cieľová skupina: kvalifikovaní a vysoko-kvalifikovaní cudzinci a štátni príslušníci tretích krajín): 

 • zvážiť systém príchodu pracovnej sily na základe národných víz udeľovaných na obdobie 1 roka a stanoviť tento postup ako záujem SR pre zamestnania s nedostatkom pracovnej sily a ďalších vopred určených parametrov (vybrané krajiny a počty);
 • aktívna propagácia profesií s nedostatkom pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu v zahraničí;
 • zrýchlenie procesu zlúčenia rodiny pri kategóriách identifikovaných ako nedostatkové profesie na trhu práce (viazané na stupeň vysokoškolského alebo stredoškolského vzdelania);
 • uzatváranie protokolov o spolupráci s tretími krajinami v oblasti pracovnej mobility;
 • posilnenie kapacít špecializovaných útvarov pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce;
 • aktualizácia dokumentu „Integračná politika SR“;
 • koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2030;
 • podpora spolupráce neziskových organizácií s orgánmi verejnej správy;
 • efektívnejšie využívanie existujúcich finančných nástrojov na podporu rozvoja nájomného bývania;
 • zdieľanie informácií vo veci pracovnej mobility, zamestnanosti a situácie na slovenskom trhu práce, ktoré vypracovali príslušné štátne orgány (inštitúcie) SR; 
 • aktualizovanie informačného internetového portálu MPSVR SR, v spolupráci s inými zodpovednými subjektmi, o pracovnej mobilite cudzincov v SR;
 • vypracovať informačné materiály za účelom informovania cudzincov v SR ohľadom predchádzania pracovnému vykorisťovaniu, ako aj ohľadom zvýšenia informovanosti v oblasti ich pracovných práv a povinností;
 • v rámci koordinácie politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí iniciovať opatrenia na predchádzanie viacnásobnej diskriminácii žien migrantiek;
 • prijať opatrenia súvisiace s riešením sociálneho a dôchodkového poistenia cudzincov – napríklad v súvislosti s možnosťou poberať dávku v nezamestnanosti alebo príspevky z dôchodkového poistenia v prípade vykonávania rizikovej práce.

Hlavné strategické ciele:

1) posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a extrémizmu;

2) zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie;

3) efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov;

4) vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

Integračná politika nadväzuje na Koncepciu integrácie cudzincov v SR (schválenú vroku 2009) a stanovuje celkový rámec vykonávania integračného mainstreamingu. Integračná politika nedefinuje a nepopisuje aktuálny stav politík, ale navrhuje nové vízie a smerovanie v oblasti integrácie cudzincov.

Cieľovou skupinou tohto dokumentu sú cudzinci, ktorí sú migranti a ktorí vstúpili na územie SR, prechodne žijú alebo sa trvale usadili na území SR, a to všetky vekové skupiny migrantov vrátane detí, ktoré sú občanmi SR. 

Integračná politika kladie osobitný dôraz na cudzincov, ktorým bola priznaná medzinárodná forma ochrany. 

Dokument potvrdzuje, že integrácia nekončí získaním štátneho občianstva SR – špecifický záujem má byť venovaný aj druhej generácii cudzincov, t.j. občanom SR cudzieho pôvodu alebo narodeným v zahraničí.

Dokument pripravený pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa venuje týmto oblastiam: samosprávne kraje, bývanie, kultúrna a spoločenská integrácia, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, zamestnanosť a sociálna ochrana, občianstvo Slovenskej republiky a maloletí bez sprievodu.