Štátne občianstvo je trvalý právny vzťah medzi fyzickou osobou – občanom Slovenskej republiky – a Slovenskou republikou, na základe ktorého vznikajú obom subjektom práva a povinnosti. 

Nadobúdanie štátneho občianstva

Štátne občianstvo sa nadobúda tromi základnými spôsobmi: 

 • Narodením: Na Slovensku sa v zásade uplatňuje tzv. princíp krvi (ius sanguinis), čo znamená, že novonarodené dieťa nadobúda slovenské občianstvo, ak aspoň jeden z rodičov je občanom SR, a to bez ohľadu na to, v akom štáte sa dieťa narodilo. Slovensko priznáva právny nárok na slovenské štátne občianstvo, okrem zákonných výnimiek, len deťom slovenských štátnych občanov.
 • Osvojením: Osvojením nadobudne štátne občianstvo dieťa s cudzím štátnym občianstvom, ak aspoň jeden z osvojiteľov má občianstvo SR.
 • Udelením: Udelenie, tzv. naturalizácia, je často vnímané ako prirodzené zavŕšenie procesu integrácie cudzinca do spoločnosti. Okrem základných ľudských a sociálnych práv sú práva cudzincov po nadobudnutí štátneho občianstva SR rozšírené o občianske práva, ktoré sa považujú za najvyššiu formu ochrany štátu. Medzi tieto práva patria najmä právo na diplomatickú ochranu štátu, konzulárne služby, právo na vstup do SR, zákaz vyhostenia, všeobecné volebné právo (právo voliť a byť volený v parlamentných voľbách), zúčastniť sa na referende (členstvo v politickej komunite) a pod. S udelením štátneho občianstva súvisí istota statusu, právna istota a občianska sloboda. 

Podmienky udeľovania štátneho občianstva

Na udelenie slovenského štátneho občianstva nie je právny nárok – znamená to, že v istých prípadoch SR nemusí štátne občianstvo cudzincovi udeliť, aj keď splnil všetky zákonné podmienky. 

Cudzinec, ktorý chce požiadať o štátne občianstvo, musí: 

 1. Mať nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenska aspoň 8 rokov bezprostredne predtým, ako podá žiadosť.
  • Z tejto podmienky existujú výnimky, napr. pre manželov slovenských občanov sa vyžaduje 5 rokov spoločného života manželov v SR, pre osoby s udeleným azylom sa vyžaduje 4 roky nepretržitého pobytu, pre osoby bez štátneho občianstva sa vyžadujú tri roky nepretržitého pobytu a iné.
 2. Preukázať bezúhonnosť odpisom z registra trestov alebo obdobným potvrdením každého štátu, ktorého je alebo bol žiadateľ občanom, a v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti. Doklad nemôže byť starší ako šesť mesiacov.

Za bezúhonného nepovažuje ten:

 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov, 
 • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov, 
 • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov. 
 1. Preukázať znalosť slovenského jazyka a vedomostí o Slovenskej republike. Žiadateľ vyplní dotazník a podstúpi preskúšanie trojčlennou komisiou na okresnom úrade. Ďalej prečíta článok s rozsahom 500 slov, následne za 30 minút písomne zreprodukuje obsah textu,   
 2. Splniť ďalšie osobitné podmienky, spočívajúce v tom, že žiadateľovi:
  • nebol uložený trest vyhostenia;
  • nie je proti nemu vedené trestné stíhanie;
  • nie je proti nemu vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu;
  • nie je proti nemu vedené konanie o administratívnom vyhostení;
  • nie je proti nemu vedené konanie o odňatie azylu.
 3. Predložiť žiadosť a všetky potrebné doklady:
  • najmä životopis, rodný list, doklad o osobnom stave, doklad o pobyte v SR, doklad o bezúhonnosti, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí (ak má postavenie Slováka žijúceho v zahraničí), listinu o prepustení zo štátneho zväzku (ak ide o bývalého občana SR, SSR. ČSSR., ČSR), a ďalšie doklady – napr. potvrdenie daňového úradu, potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu (pozri aj Zdravotné poistenie),potvrdenie o štúdiu, o poberaní dôchodku a pod.

Doklady musia byť overené a úradne preložené do slovenčiny. 

Udeľovanie štátneho občianstva

Každá žiadosť o udelenie občianstva sa posudzuje individuálne a rozhoduje o nej správny orgán Ministerstvo vnútra SR- sekcia vnútornej správy, odbor štátnych občianstiev.

Konanie o udelenie občianstva sa začína podaním žiadosti. Žiadosť podáva cudzinec vždy osobne na okresnom úrade v sídle kraja, prípadne na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR v zahraničí. 

Cudzinec spolu so žiadosťou predloží ďalšie zákonom stanovené doklady. Ovládanie slovenského jazyka overuje okresný úrad v sídle kraja, prípadne diplomatická misia alebo konzulárny úrad. Následne úrad, ktorý prevzal žiadosť, zašle celý spis Ministerstvu vnútra SR na rozhodnutie. Po preskúmaní podmienok Ministerstvo vnútra SR môže, ale nemusí, žiadateľovi občianstvo udeliť. 

Pri rozhodovaní uprednostňuje záujmy štátu nad individuálnymi záujmami. Posudzuje celkovú integráciu žiadateľa do spoločnosti, jeho prínos pre spoločnosť, zžitie sa s kultúrnym a sociálnym prostredím a zákonmi SR. Zohľadňuje bezpečnosť štátu, zahraničnopolitické záujmy, záväzky Slovenskej republiky voči tretím štátom, sociálno-ekonomickú situáciu, ako aj stanoviská dotknutých štátnych orgánov a Policajného zboru. 

Lehota na vydanie rozhodnutia je 24 mesiacov od doručenia žiadosti ministerstvu vnútra. Lehota sa preruší a neplynie, ak si ministerstvo žiada stanovisko iných štátnych orgánov. 

Štátne občianstvo sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky po zložení sľubu.

Poplatky

Správny poplatok za udelenie slovenského občianstva:

 • osobe nad 18 rokov je 700 EUR
 • dieťaťu od 15 do 18 rokov 150 EUR
 • dieťaťu do 15 rokov 100 EUR 
 • bývalí slovenskí a československí občania, reoptanti, občania Českej republiky a osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov v čase narodenia bol československým občanom platia poplatok vo výške 20 EUR. 

Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.