Materiály schválené Vládou SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe bodu B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 45 z 29. januára 2014 sa každoročne na rokovanie Vlády SR predkladá Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky. Predmetné uznesenie ukladá túto povinnosť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky každoročne do 30. apríla počnúc rokom 2015. 

Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky má informatívny charakter a príslušné rezorty plnia úlohy vyplývajúce z opatrení v rámci svojho schváleného rozpočtu.

Pre samosprávy je zaujímavé prezrieť si najmä plnenia týkajúce sa samosprávnych krajov – bod 1. Samosprávne kraje. Zaujímavé a dôležité informácie možno však nájsť aj v ostatných oblastiach – najmä vzdelávanie, sociálna oblasť, kde zástupcovia samospráv môžu nájsť dôležité informácie, ktoré im môžu napomôcť pri plnení kompetencií ich úradov, resp. činnosti jednotlivých odborov.

Akčné plány Integračnej politiky SR v podmienkach MPSVR SR sa predkladajú MPSVR SR v nadväznosti na kontinuitu s Akčným plánom Integračnej politiky SR v zmysle úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 29. januára 2014. Integračná politika  vychádza aj z dôrazu na regionálnu a lokálnu úroveň, nakoľko samosprávy a lokálni aktéri napomáhajú integrácii cudzincov a vytvárajú sociálnu súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou spoločnosťou. Akčný plán MPSVR SR počíta pri riešení jednotlivých opatrení okrem iných partnerov aj so spoluprácou s VÚC, ZMOS, ÚMS.

Politiky a odporúčania pre samosprávy

Publikácia umožňuje čitateľom pozrieť sa na súčasný pohyb cez hranice – v Európe a v jej okolí – z rozličných uhlov pohľadu: cez čísla, štatistiky a realizované verejné politiky, cez širší kontext migrácie v Európe a na Slovensku, cez rodovú optiku, integračnú politiku, vnútropolitické aspekty a obraz migrácie v slovenských médiách.

Publikácia ponúka analýzu situácie v oblasti integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti a  odborné odporúčania na jej systematické zlepšovanie. Odporúčania vychádzajú najmä zo skúseností z dva a pol ročného pôsobenia Migračného informačného centra IOM, a taktiež riadených rozhovorov s predstaviteľmi relevantných štátnych i neštátnych inštitúcií. Slovenský jazyk.

Publikácia dáva hlas aktérom na poli integrácie ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku. Autorky v texte pozorne sledujú reflexie verejných inštitúcií, mimovládneho sektora a utečencov a na ich základe formulujú odporúčania pre každú z oblastí integrácie ľudí s azylom a doplnkovou ochranou. Snažia sa tak odpovedať na otázku, ako by sa dal integračný program nastaviť tak, aby mal na každodenný život a integráciu utečencov čo najpozitívnejší vplyv a aby dorovnal ich často ťažké začiatky na Slovensku.

Projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a ďalších aktérov v tomto procese bol zameraný na skúmanie stratégií samospráv v integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Tomuto aspektu integrácie dovtedy nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť, aj keď samosprávy sú na lokálnej úrovni kľúčovým aktérom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť ekonomickú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov. V troch bulletinoch CVEK prináša úvod do tematiky, poznatky v vybraných oblastí integrácie (práca, bývanie, sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť a občianska a politická participácia cudzincov) a informácie o tom, ako možno pristupovať k téme integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

E-learning o základných rozdieloch medzi utečencami a migrantmi, o azylovom práve a systéme pomoci utečencom na Slovensku a v Európskej únii.

E-learning zameraný na zvýšenie poznatkov a zručností miestnych aktérov v oblasti podpory miestnej integrácie migrantov.

O mediálnom, verejnom a politickom diskurze o migrácii, o faktoch a mýtoch vo verejnom priestore.

V správe EMN sú obsiahnuté informácie o  najdôležitejších zmenách, vývoji a  aktivitách v  oblasti imigrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2016. V SR ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

Referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať vývojové trendy zahraničnej migrácie v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie. Publikácia obsahuje komplexné, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR. Slovenský jazyk.

Kniha približuje relatívne nový, avšak veľmi dynamický fenomén dnešného Slovenska – ekonomickú migráciu a s ňou súvisiace a na ňu sa „nabaľujúce“ javy. Publikáciu sme skromne, reflektujúc metodologické limity projektu, nazvali Sondy. Aj preto, že neponúka vyčerpávajúci výskum ani rozsiahlu teoretickú konceptualizáciu problematiky, ale „iba“ čiastkové prípadové štúdie, empirické vhľady do niekoľkých vybraných prostredí.

Táto publikácia sa zameriava na aspekt kultúrnej integrácie alebo kultúrneho a náboženského spolunažívania majority a novovznikajúcich menšinových komunít. Kultúrna integrácia si zasluhuje pozornosť preto, že zostáva v oficiálnych stratégiách, ako aj vo výskumných projektoch nepokrytá alebo len okrajovo spomenutá. Významne tiež determinuje sociálne, ekonomické aj politické aspekty integrácie. 

Publikácia s výstupmi rovnomenného projektu poskytuje prehľad systémov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantov vo  vybraných krajinách  EÚ a odporúčania v tejto oblasti pre Slovenskú republiku. 

Zborník ku konferencii Národný dialóg o integrácii. Cieľom konferencie  bolo poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vybranými členskými štátmi Európskej únie a navrhnúť odporúčania v konkrétnych oblastiach integrácie cudzincov na Slovensku. 

Zborník projektu s výberom z podkladov, publikácií, štúdií a materiálov získaných na jednotlivých stretnutiach v rámci študijných ciest a počas workshopov projektu budovania expertízy aktérov na poli integrácie. 

Monografia s podtitulom Multikultúrna zbierka esejí, aj o „nás“ prináša eseje ponímajúce život migrantov na Slovensku.

Brožúra Susedia: zvnútra zvonka je medailónikom rôznych príbehov migrantov – našich nových susedov, ktorí prišli žiť na Slovensko.

Komunikačné stratégie, téma extrémizmu a radikalizácie

Publikácia vznikla na základe spolupráce Centra pre výskum etnicity a kultúry a Slovenskej debatnej asociácie v rámci projektu Rozumne o migrácii, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Publikácia je príručkou pre organizáciu verejných diskusií od ich plánovania až po ukončenie. Okrem postupu pri organizovaní podujatí, manuál približuje tému migrácie v kontexte verejných diskusií, ktoré by mohli byť kľúčové pri riešení tejto problematiky. Objasňuje základné pojmy, ale aj otázky a dilemy, ktoré je v súčasnej kríze potrebné zvažovať.

Publikácia poskytuje odborný pohľad na to, ako slovenská verejnosť vníma otázky súvisiace s extrémizmom a extrémistickou politikou. Kladie si za cieľ prispieť k lepšiemu pochopeniu príčin a spôsobu šírenia extrémistických názorov, a tým aj k vytvoreniu priaznivejších podmienok na spolunažívanie občanov.

Po študijnej ceste, ktorú výskumníčky CVEKu absolvovali v januári 2017 v štyroch nórskych mestách, prinášame pohľad na možnosti, ktoré samosprávy majú v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí. V texte popisujeme systém prevencie radikalizácie na lokálnej úrovni v Nórsku, a taktiež navrhujeme aktivity a opatrenia, ktoré považujeme za možné, ale najmä potrebné zavádzať na Slovensku. Aj keď Nórsko a Slovensko sa v mnohých aspektoch značne líšia, existuje prístupov k prevencii, ktoré môžu byť pre Slovensko a najmä pre slovenské samosprávy inšpiratívne.

Komunikačná stratégia je koncepčný dokument, ktorý  ponúka návod a inšpiruje, ako lepšie komunikovať a odovzdávať odkazy o pozitívnych prínosoch migrácie a integrácie cudzincov do spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska chceme komunikačnou stratégiou dosiahnuť zmenu spoločnosti vo vnímaní migrácie ako prirodzeného javu a cudzincov ako súčasti modernej slovenskej spoločnosti. Zároveň chceme tiež prispieť k potláčaniu negatívnych postojov a stereotypov u verejnosti. 

Tipy a odporúčania MPSVR SR ako svoj príspevok k zodpovednému formovaniu verejnej mienky o migrácii a integrácii a ako podklad na ďalšiu spoluprácu s médiami.

Portál Multikulturního centra v Praze pre kritickú diskusiu o migrácii v ČR a v krajinách strednej a východnej Európy.

Publikácia skúmajúca postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii. Použité výskumné metódy umožnili spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii.

Výskumné správy a publikácie

Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame niečo nové, „cudzie“. Čo to vlastne znamená „integrovať sa“ a je to skutočne na Slovensku také bezproblémové, že sa stačí „chcieť integrovať“ a jednotlivec bude začlenený do širšieho spoločenského celku, kde bude vnímaný ako rovný člen spoločnosti?

Zaostrený pohľad na rodové a rodinné faktory migrácie a integrácie. Zásadný vplyv na integráciu má aj rodina, vnímanie rodových rol a generačných záväzkov na integráciu, predovšetkým ak sa domovská kultúra migrantiek výrazne odlišuje od hostiteľskej, resp. existuje medzi týmito kultúrami veľká sociálna vzdialenosť. Žena sa do situácie dvoj(viac)násobného znevýhodnenia môže dostať pozíciou migrantky i pozíciou v rodine. 

Publikácia je prípadovou štúdiou, ktorá chce prispieť k lepšiemu porozumeniu života žien a mužov prichádzajúcich pracovať na Slovensko. Veľký priestor ja ponechaný práve výpovediam a priamym skúsenostiam migrantov a migrantiek s pracovnou aktivitou na Slovensku.

Najnovšie trendy vývoja medzinárodnej migrácie a priblíženie pozitív i nedostatkov v jej výskumnom a štatistickom pokrytí tvorili základné východisko pri príprave výskumného projektu o ekonomickej migrácii na Slovensko. Podrobnejšie si všíma prichádzajúcich migrantov ako pracovnú silu a účastníkov slovenského trhu práce, ale aj ako zdroj remitencií. Venuje sa príbuzenským sieťam nielen ako sile schopnej pomôcť pri presune medzi krajinami, ale aj pri hľadaní pracovného uplatnenia a rozhodovaní o dobe a podobách pobytu v cieľovej krajine.

Štúdia ilustruje neviditeľnosť migrantov na Slovensku, v krajine s druhým najmenším počtom cudzincov v rámci EU. Ich zneužívanie, odohrávajúce sa na pracovisku a v súkromí, zostáva skryté pred zrakom verejnosti aj verejných inštitúcií, poskytovateľov služieb či výskumných organizácií. Štúdia spochybňuje časté predstavy o hladkom príchode cudzincov na Slovensko, rovnosti ich príležitostí a silnej pozícii ekonomických migrantov uchádzajúcich sa o pracovne miesta. 

Ako by Slovensko mohlo využívať profesionálny a sociálny kapitál ukrajinských študentov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských univerzitách efektívnejšie, pokiaľ ide o potreby trhu práce? Sú ekonomické trendy, migrácia a pracovná politika Slovenska v súlade s motiváciou a plánmi budúcich mladých ukrajinských odborníkov študujúcich na Slovensku? Koľko z nich sa plánuje usadiť v krajine absolvovania školy, koľko z nich sa plánuje presunúť ďalej na západ a koľko sa plánuje vrátiť na Ukrajinu? Ako efektívnejšie integrovať potenciál mladých Ukrajincov do slovenského prostredia?

Publikácia analyzuje situáciu v oblasti migrácie z Ukrajiny do jednotlivých krajín V4 – Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Česká republika a všíma si trendy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Jednotlivé analýzy sa zameriavajú na popis humanitárnej (azylovej) migrácie a na rozhodovaciu prax o žiadostiach o azyl podaných občanmi Ukrajiny, ako aj na migráciu ekonomickú. V závere sa nachádzajú zistenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny V4.

Cieľom výskumu a tejto štúdie je analýza súčasného stavu integrácie a prekážok prijímania cudzincov s DO a vymedzenie zásadných problémov v jednotlivých oblastiach ich integrácie. Na základe popísaných zistení navrhuje vhodné integračné a dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Národná správa obsahuje prehľadné informácie o žiadateľoch o azyl a osobách s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku, v krátkosti predstavuje integračnú politiku a postoje obyvateľstva k migrantom a migrácii, približuje príbeh Evakuačného tranzitného centra v Humennom a objasňuje postoj Slovenska k povinným kvótam.

Táto publikácia prináša veľa zaujímavých informácií o krajine, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prijímaním migrantov a utečencov. Publikácia je výsledkom študijnej cesty, ktorú sme absolvovali v marci 2015 v Nórsku. Počas nej autorky navštívili tri samosprávy, ktoré majú rôzne skúsenosti s integráciou utečencov. Zároveň sa stretli aj s predstaviteľmi nórskej asociácie samospráv (Kommunesektorensorganisasjon – KS). Ich skúsenosti sa teraz snažia sprostredkovať aj slovenským čitateľom.

Ambíciou projektu s názvom „Vnímanie menšín v politickom diskurze“, ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, bolo odhaliť spôsoby, akými sú konštruované menšiny a obhajované menšinové práva a ako sa legitimizuje a racionalizuje špecifická podoba menšinovej politiky na Slovensku a jej konzekvencie. Táto publikácia prináša závery projektu, v rámci ktorého autorky sledovali, či sú menšinové práva odôvodňované potrebou predchádzania konfliktu, ochrany národných či kultúrnych záujmov dominantného národa alebo či sú politiky prezentované cez prizmu spravodlivosti a rovnosti.

Migranti sa vo svojom praktickom živote potýkajú s  množstvom prekážok a  bariér, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život – pracovať, podnikať, študovať a pod. Postupné prekonávanie týchto bariér a zapájanie sa do života spoločnosti nazývame procesom integrácie. Optimálne je, keď tento proces neprebieha len jednostranne, ale aj postupným prispôsobovaním sa hostiteľskej krajiny, jej inštitúcií, pravidiel a zvyklostí životu cudzincov. Značná časť procesu integrácie cudzinca prebieha v  konkrétnej lokalite (obci alebo širšom regióne), kde pôsobia mnohí aktéri s ktorými prichádza cudzinec do kontaktu. Títo aktéri môžu významným spôsobom ovplyvniť, do akej miery sa cudzinec stane súčasťou existujúcich spoločenských vzťahov.

Integračné stratégie samospráv v SR

Inkluzívne vzdelávanie

Kniha Vzdelávanie detí cudzincov: potreby a riešenia predstavuje čitateľom výsledky výskumu, ktorý mapoval vzdelávanie detí cudzincov na základných školách na  Slovensku. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sa popri štatistickej a legislatívnej analýze venuje predovšetkým tomu, ako sa zákony napĺňajú v praxi a s akými problémami sa riaditelia, učitelia a aj deti cudzincov vo svojej každodennej realite stretávajú. Okrem analýzy aktuálneho stavu kniha prináša aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na  zlepšenie možností vzdelávania detí cudzincov a prekonanie súčasných bariér.

Metodická príručka Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: príklady dobrej praxe reaguje na zvyšujúca sa rozmanitosť žiakov v slovenských základných školách a na častú bezradnosť učiteľov a učiteliek pri vzdelávaní detí z iných krajín. Obsahuje inšpirácie a návody na vytvorenie priateľského prostredia a na zabezpečenie inkluzívnych podmienok vo výchove a vzdelávaní. Ich cieľom je nielen začleniť deti cudzincov do vyučovania a triednych kolektívov, ale aj skvalitniť pedagogické pôsobenie v prospech všetkých žiakov.

Multikultúrna výchova nie je všemocným nástrojom premeny spoločnosti na otvorenú a rešpektujúcu rozmanitosť ľudských identít a kultúrnych rámcov. Môže však byť jedným z krokov, ktorá procesy tejto premeny posunie o kúsok ďalej. Na to by však potrebovala mať omnoho silnejšie zastúpenie nielen v štátnom vzdelávacom programe, školských vzdelávacích programoch a osnovách jednotlivých predmetov, ale predovšetkým v povedomí tých, ktorí by ju mali v školách presadzovať, teda učiteľov a budúcich učiteľov. Ak chceme, aby školy jedného dňa boli multikultúrne, potrebujeme multikultúrne zmýšľajúcich učiteľov, ktorí ich budú môcť vytvárať.

Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a  to ako v  pedagogickej teórii, tak aj v  praxi. Nutnosť postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k inklúzií všetkých detí do hlavného vzdelávacie prúdu vyplýva nielen z medzinárodných trendov a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality vzdelávania pre všetky deti. Hoci na inkluzívne vzdelávanie publikácia nazerá cez optiku akceptácie rôznorodých odlišností vo vzdelávacích potrebách a predpokladoch detí, vzhľadom na zameranie organizácií, ktoré publikáciu vydávajú, sa v jej štruktúre, ako aj v praktických príkladoch odráža viac skúseností s  problematikou vzdelávania detí zo sociálne vylúčených rómskych lokalít a  detí cudzincov.

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku.

Okrem množstva faktografických údajov kapitoly tejto metodickej príručky predstavujú rôznorodé vyučovacie metódy (rovesnícke vzdelávanie, textovú analýzu, dramatickú výchovu, metódy kritického myslenia, čítania s porozumením a pod.).

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje a ich zmenu zisťovať priamo vo vyučovaní? Zaujíma Vás, čo si žiaci myslia o aktuálnych témach ľudských práv, rozmanitosti či globálnej previazanosti? Práve pre Vás je určená príručka Ako vieme, že to funguje? Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilusrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 – 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Portál Nadácie Milana Šimečku o menšinách, cudzincoch, náboženských, sexuálnych a iných minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť. Píše o cudzincoch, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné, náboženské či sexuálne menšiny a ďalšie skupiny vytvárajúce rozmanitú spoločnosť.

Materiál poskytuje flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými môžete jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vyučovania na školách, do vzdelávania odborníkov rôznych inštitúcií a organizácií pracujúcich s migrantmi a do prezentácie týchto tém na verejnosti.

Učebná pomôcka o migrácii a azyle v EÚ pre pedagogických pracovníkov, ktorá ponúka učebné podklady pre žiakov o  otázkach migrácie a azylu.

E-learning o základných rozdieloch medzi utečencami a migrantmi, o azylovom práve a systéme pomoci utečencom na Slovensku a v Európskej únii.

Informácie k základnému právnemu rámcu na úrovni EÚ

Výsledkom prvého spoločného projektu Agentúry Európskej únie pre základné práva a Európskeho súdu pre ľudské práva bolo vydanie príručky o európskom antidiskriminačnom práve v marci 2011.

Komplexná príručka o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ako aj o príslušných nariadeniach a smerniciach EÚ v oblasti azylu, hraníc a imigrácie. Príručka je určená právnikom, sudcom, prokurátorom, členom pohraničnej stráže, imigračným úradníkom a iným osobám spolupracujúcim s vnútroštátnymi orgánmi, ako aj mimovládnym organizáciám či ostatným orgánom, ktoré sú konfrontované s právnymi otázkami v akejkoľvek oblasti, ktorej sa v tejto príručke venuje pozornosť