Zamestnanie a podnikanie

Ochrana trhu práce

Vytlačiť

Slovenská republika v súvislosti s príchodom cudzincov na Slovensko dbá na ochranu verejného záujmu. V prípade príchodu zahraničných pracovníkov je týmto verejným záujmom ochrana trhu práce pre Slovákov a v prvom rade zabezpečenie ich životnej úrovne. 

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, prihliada úrad práce alebo ústredie práce (v prípade modrej karty) na situáciu na trhu práce a skúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednostniť.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak zamestnávateľ chce zamestnať ŠPTK, musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce alebo ústrediu práce.

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť:

  • najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie – ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie – na príslušnom úrade práce,
  • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania – ak sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – na príslušnom úrade práce alebo
  • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu EÚ – na ústredí práce.

Nedostatkové profesie

Keďže čoraz častejšie dochádza k situáciám, kedy voľné pracovné miesta nie je možné obsadiť uchádzačmi z radov Slovákov, v určitých prípadoch existuje možnosť obsadiť voľné pracovné miesto aj bez ochrany trhu práce pre Slovákov.

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu. Podmienkou je, že podiel ŠPTK je u zamestnávateľa nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov a miesto výkonu práce je v okrese s nižšou ako 5 %-nou mierou nezamestnanosti. 

Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily

Jednotlivé zamestnania s nedostatkom pracovnej sily sa rôznia podľa jednotlivých okresov, avšak vo všeobecnosti ide najmä o pozície v zdravotníctve (lekár, zdravotná sestra), informačných technológiách (systémový programátor, špecialista bezpečnosti IT), stavebníctve (murár, obkladač) a v doprave (vodič autobusu, vodič kamiónu).

Aj v týchto prípadoch je potrebné podať na úrad práce nahlášku voľného pracovného miesta. Nevyžaduje sa však, aby ju zamestnávateľ urobil 20 dní pred tým, ako ŠPTK podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nižšou ako 5 %-nou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každý štvrťrok.

Príklad:
Oleg si už pred príchodom na Slovensko našiel potenciálneho zamestnávateľa. Ten zatiaľ nemal skúsenosti so zamestnávaním cudzincov, preto sa šiel informovať na úrad práce o tom, aké náležitosti musia byť splnené, aby sa nedostal do problémov. Na úrade práce sa dozvedel, že voľné pracovné miesto, na ktoré by chcel Oleg nastúpiť, musí byť oficiálne nahlásené. Po nahláške voľného pracovného miesta bolo potrebné počkať 20 dní na to, či sa miesto neobsadí žiadnym nezamestnaným evidovaným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Keďže miesto sa do 20 dní od nahlášky obsadiť nepodarilo, Oleg uzavrel so svojím zamestnávateľom pracovnú zmluvu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.