Zamestnanie a podnikanie

Nelegálna práca cudzincov

Vytlačiť

Nelegálna práca 

Nelegálna práca cudzinca je práca, ktorú cudzinec vykonáva pre zamestnávateľa, pričom nie sú splnené zákonné podmienky pre legálne vykonávanie práce tohto cudzinca. 

Nelegálne zamestnávanie 

Nelegálne zamestnávanie cudzinca je zamestnávanie ŠPTK, pričom nie sú splnené zákonné podmienky na jeho zamestnávanie. Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie ŠPTK, ktorý sa zdržiava na území Slovenska v rozpore so zákonom, a ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa.

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú:

  • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Inšpektorát práce

Nelegálna práca je priestupkom, za ktorý možno zamestnancovi uložiť pokutu do 331 EUR.

Zoznam subjektov, ktoré sa dopustili nelegálneho zamestnávania, vedie inšpektorát práce aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a to za posledných 5 rokov. Tieto subjekty sú vylúčené z verejných obstarávaní a z poskytovania dotácií. 

Opakované nelegálne zamestnávanie je trestným činom, ktoré sa potrestá odňatím slobody až na dva roky.  

Dobrá prax:
Národný inšpektorát práce odštartoval dňa 1. 1. 2020 kampaň za účelom prevencie nelegálne práce s názvom Pracuj legálne – pracuj bezpečne. V rámci kampane inšpektorát pripravil príručku Legálna práca, legálne zamestnávanie, ktorej cieľom je najmä osveta v tejto téme. Inšpektorát práce takisto pripravil krátke video v slovenskom a anglickom jazyku o benefitoch plynúcich z legálnej práce.

Pracovné vykorisťovanie 

Pracovné vykorisťovanie zahŕňa pomerne širokú škálu zaobchádzania so zamestnancami, a to legálnymi ako aj nelegálnymi. Môže ísť o zaobchádzanie, ktoré nedosahuje intenzitu trestného činu až po činy, akými sú otroctvo či nevoľníctvo. Z toho dôvodu je nutné individuálnym spôsobom preskúmať situáciu daného zamestnanca. 

Zatiaľ čo v prípadoch podozrenia na obchodovanie s ľuďmi je potrebné obrátiť sa na políciu, v prípadoch obetí pracovného vykorisťovania, ktoré nedosiahlo intenzitu žiadneho z trestných činov, nie je na Slovensku určený žiaden zodpovedný orgán, ktorý by sa venoval ochrane práv obetí takéhoto pracovného vykorisťovania.

Príklad:
Pani Dejana zo Srbska si cez známeho svojej kamarátky našla prácu na Slovensku. Mala na Slovensku piecť buchty v pekárni, čo sa aj stalo, no bola to jediná časť dohody, ktorá platila. 

Dejana dostala prvú zálohovú platbu, ubytovali ju aj s kamarátkou v izbe hneď vedľa pekárne s tým, že bude mať blízko do práce, môže robiť nadčasy a viac si zarobiť. Nadčasy sa síce hromadili, ale neodrážali sa na výplate, lebo zamestnávateľ si účtoval zrážky za ubytovanie, stravu a sprostredkovanie zamestnania. 

Po prvých dvoch výplatách sa tretia omeškala a štvrtú už Dejana nevidela vôbec. Na Slovensko cestovala so svojím pasom, ktorý jej ale zamestnanec sprostredkovateľskej firmy po príchode na Slovensko zobral s tým, že musí vybaviť potrebné formality na cudzineckej polícii. Už prešlo pol roka, a pani Dejana sa pravidelne pýtala na svoj pas, ale zástupca zamestnávateľa ju vždy odbil s tým, že policajtom to dlho trvá.

Jedného dňa prišli policajti aj s pracovníkmi inšpekcie práce. Pýtali si od Dejany pracovnú zmluvu a doklady o pobyte. Skončila na policajnom oddelení, kde jej oznámili, že je na Slovensku nelegálne, dostane pokutu za nelegálnu prácu a vyhostia ju do Srbska so zákazom vstupu na územie EÚ na tri roky. Pani Dejana sa však nechce vrátiť do Srbska, stále je presvedčená, že svoju prácu vykonávala riadne a zaslúži si za ňu plat.

Dodatočné platby

Zamestnávateľ, ktorému bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, je povinná zaplatiť:

  • dohodnutú dlžnú mzdu osobe, ktorú nelegálne zamestnávala
  • dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie, ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút.

Pozri aj: Ochrana trhu práce, Zamestnávanie cudzincov, Podnikanie cudzincov

Ďalšie informácie:
CVEK: Obete pracovného vykorisťovania alebo „nelegálni migranti“? Ochrana pracovných práv ukrajinských pracovníkov na Slovensku 

FRA: Závažné pracovné vykorisťovanie

Právna úprava: 

Všetky zákony sú dostupné na slov-lex.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.