Zamestnávanie občanov EÚ

Občania EÚ môžu byť na Slovensku zamestnávaní za rovnakých podmienok ako občania SR. Občania EÚ majú možnosť vykonávať prácu v pracovnom pomere alebo na základe niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ak zamestnávateľ so sídlom na Slovensku prijme do zamestnania občana EÚ, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pomocou tzv. informačnej karty, ktorú predloží úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu pracovníka do zamestnania. Rovnakú povinnosť má aj zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a vysiela na výkon práce svojho pracovníka na územie SR.

V prípade ukončenia zamestnávania občana EÚ je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť prostredníctvom informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v lehote 7 pracovný dní od ukončenia zamestnania.

Príslušným úradom práce je úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo realizovať výkon práce na základe vyslania. Znamená to, že rozhodujúce je miesto výkonu zamestnanie a nie sídlo zamestnávateľa.

Zamestnávanie ŠPTK

Vo všeobecnosti platí, že štátny príslušník tretej krajiny sa môže na Slovensku zamestnať, ak:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie, 
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o  možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – tzv. jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny počas prvých 12 mesiacov od udelenie pobytu,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie počas prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu alebo
 • spĺňa podmienky, podľa ktorých nepotrebuje na zamestnanie potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Modrá karta

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na pri výkone vysokokvalifikovaného zamestnania. Na jej získanie je potrebné mať vysokoškolské vzdelanie. 

Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie 

Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie je typ prechodného pobytu na účel zamestnania, ktorý sa vydáva na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Potenciálny zamestnávateľ musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto (VPM), a to najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. To neplatí v prípadoch, kedy sa neprihliada na situáciu na trhu práce – bližšie pozri časť „Ochrana trhu práce pre Slovákov verzus nedostatkové profesie.

Nahlásenie voľného pracovného miesta je možné vykonať aj elektronicky na stránke Internetového sprievodcu trhom práce.

Ak sa do 20 dní od nahlásenia VPM nepodarí miesto obsadiť osobou vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môže zamestnávateľ s budúcim zamestnancom (ŠPTK) uzavrieť pracovnú zmluvu, alebo mu vydať písomný prísľub na zamestnanie.

Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie je možné získať na obdobie najviac 2 rokov.

Príklad:
Oleg prišiel z Ukrajiny na Slovensko za účelom zamestnania. Už pred príchodom na Slovensko si našiel voľnú pozíciu u potenciálneho zamestnávateľa. Keďže táto voľná pozícia nebola oficiálne ohlásená na príslušnom úrade práce, zamestnávateľ toto voľné pracovné miesto nahlásil. Až 20 dní od nahlásenia VPM, keďže sa táto pracovná pozícia nedala obsadiť žiadnym nezamestnaným evidovaným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, mohol Oleg uzavrieť so svojím budúcim zamestnávateľom pracovnú zmluvu a požiadať o prechodný pobyt za účelom zamestnania.

Povolenie na zamestnanie umožňuje zamestnať sa na území SR napríklad týmto osobám:

 • ŠPTK s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny, a to v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • ŠPTK s prechodným pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, a to v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 • ŠPTK zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Povolenie na zamestnanie je neprenosné, môže byť udelené len na jedno zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa, na konkrétny druh práce a miesto výkonu práce. Povolenie na zamestnanie udeľuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste budúceho výkonu práce. Žiadosť o povolenie na zamestnanie sa podáva na úradnom formulári na príslušnom úrade práce.

Budúci zamestnávateľ musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie.

Na Slovensku sa môže ŠPTK zamestnať aj bez povolenia na zamestnanie, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. 

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje napríklad u štátneho príslušníka tretej krajiny:

 • ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
  • ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ktorému bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana.

Príklad:
Kim z Južnej Kórey úspešne absolvoval bakalárske štúdium manažmentu. V štúdiu chce pokračovať aj na magisterskom štúdiu, ale už len externe. Chce sa zamestnať na plný úväzok, aby získaval praktické skúsenosti. Keďže je úspešným absolventom vysokej školy na území SR, v jeho prípade sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Keďže však Kim bude pracovať 40 hodín týždenne, musel požiadať o prechodný pobyt za účelom zamestnania. Ako študent vysokej školy s prechodným pobytom na účel štúdia by totiž mohol pracovať maximálne v rozsahu 20 hodín týždenne.

Všetky kategórie cudzincov, ktorí sa môžu takto zamestnať, nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vedú evidencie uchádzačov o zamestnanie, teda evidencie nezamestnaných osôb, ktoré chcú a môžu pracovať. Evidencia na úrade je dobrovoľná, nezamestnanej osobe nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Evidencia medzi uchádzačmi o zamestnanie je však jednou z podmienok pre priznanie dávky v nezamestnanosti.

V prípade cudzincov je situácia špecifická, pretože len veľmi úzka skupina osôb z radov nezamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín sa môže evidovať v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ide o osoby s udeleným dlhodobým pobytom v SR, osoby s udeleným azylom v SR a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou v SR. V evidencii uchádzačov o zamestnanie sa môžu evidovať aj občania EÚ a ich rodinní príslušníci.

Pozri aj: Ochrana trhu práce, Podnikanie cudzincov, Nelegálna práca cudzincov

Ďalšie informácie:
ĎURANA, Radoslav (2018). Ako ťažké je zamestnať cudzinca

Právna úprava:
Všetky zákony sú dostupné na slov-lex.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.