Sociálne zabezpečenie

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Vytlačiť

Pre cudzincov a ich rodiny môže byť život na Slovensku úplne novým prostredím s veľkým množstvom kultúrnych odlišností. Môže ísť napríklad aj o rôzne rodičovské práva, systém a spôsobu vzdelávania či výchovy a podobne. V istých prípadoch sa tak môže zdať, že cudzinci si svoje rodičovské povinnosti neplnia tak, ako by mali. 

Príklad:

Vietnamská komunita, najmä Vietnamci pracujúci na trhoch alebo v reštauráciách, počas dňa veľmi dlho pracujú. Samotné vietnamské deti to niekedy interpretujú tak, že ich rodičia sa obetovali a ťažko pracovali, aby oni mali v novej krajine lepší život. Napriek tomu, že vietnamskí rodičia svoje deti majú veľmi radi, nemajú čas sa im toľko venovať. Častokrát možno vietnamské deti vidieť s rodičmi v práci alebo sa o viac detí stará niekto z komunity alebo opatrovateľka.

Dvě kultury, jedna tvář: Thu Trang Do v rámci TEDxPrague 2013 hovorí o rozdielnej výchove vietnamských detí, o tom, ako sa o ňu starala „česká babička“, kým rodičia boli v práci.

Rodiny cudzincov sa môžu ocitnúť vo veľmi stresujúcich situáciách, ktoré môžu byť umocnené jazykovou či kultúrnou bariérou. Takéto situácie sa môžu objaviť napríklad v súvislosti so vzdelávaním: meškanie dieťaťa na vyučovanie, jeho absencia na vyučovaní, neplnenie si školských povinností a pod. Z hľadiska našej kultúry to môže naznačovať zanedbávanie starostlivosti. A to by mohlo viesť k tomu, že by situáciu začali riešiť orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

Avšak pri bližšom pohľade môže ísť len o iné kultúrne zvyklosti vo vzťahu k školskej dochádzke a nedostatočnej komunikácii o platných pravidlách medzi školou a rodinou. Je preto nevyhnutné už od začiatku nadviazať spoluprácu s rodičmi dieťaťa, poskytnúť im informácie v zrozumiteľnej forme, dohodnúť si podmienky vzájomného fungovania, uistiť dieťa, že je v bezpečnom prostredí, pracovať na jeho adaptácii a akceptácii v triede. 

Základným cieľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je poskytnutie potrebnej pomoci rodinám tak, aby deti mohli vyrastať v starostlivosti svojich rodičov. Je dôležité, aby cudzinci, vrátane maloletých detí, mali prístup k informáciám, ktoré sú pre ne dostupné a zrozumiteľné. Veľmi dôležitá je aj spolupráca so všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane cudzineckých komunít a vytvorenie siete tlmočníkov.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately sa môžu vzťahovať aj na deti, mladistvých, mladých dospelých a taktiež na plnoleté fyzické osoby – cudzincov s povoleným pobytom na území SR bez ohľadu na druh pobytu (obvyklý pobyt) a štátne občianstvo vrátane maloletých detí bez sprievodu, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:

  • orgány štátnej správy, ktoré sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
  • akreditovaný subjekt,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zákonom stanovených prípadoch,
  • sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka výkonom zákonom stanoveného opatrenia.

Popri týchto subjektoch sú to aj obce a vyššie územné celky, pričom v tejto oblasti majú veľmi dôležité postavenie. 

Ak by išlo o situácie, v ktorých sa vyžaduje rozhodnutie súdu, je potrebné ustanoviť, ktorým právnym poriadkom sa budú spravovať rodinné vzťahy s medzinárodným prvkom, ako aj ustanoviť postup slovenských justičných orgánov pri úprave týchto vzťahov a rozhodovanie o nich. V týchto prípadoch je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy. 

Na koho sa dieťa môže obrátiť?

  • na akýkoľvek subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • na školu,
  • na školské zariadenie, 
  • na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Všetky tieto orgány, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby. 

Deti cudzincov sa nachádzajú o to v náročnejšej situácií, keďže nemusia hovoriť slovensky. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto deti mali prístup k informáciám, kde hľadať pomoc, na koho sa možno obrátiť a to v jazyku, ktorému rozumejú. O pomoc pri ochrane svojich práv môže požiadať aj dieťa samotné bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa oň osobne stará. Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa môže taktiež žiadať o pomoc pri výkone svojich práv a povinností. 

Dobrá prax: 

Nadácia Milana Šiemčku a organizácia CVEK pripravili pomocný materiál pre pedagógov a pedogogičky Vzdelávanie detí cudzincov. 
Česká organizácia META spracovala informácie pre rodičov v rôznych jazykových mutáciách, ktoré uľahčujú prvé dni v škole nielen rodičom – cudzincom a ich deťom, ale aj všetkým pracovníkom v škole.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.