Cudzinec a samospráva

Práva a povinnosti cudzincov

Vytlačiť

Občania EÚ

Povinnosti súvisiace s pobytom na území Slovenska

 • hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti,
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladu o pobyte vydaného podľa tohto zákona policajnému útvaru do desiatich pracovných dní,
 • požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyt, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
 • oznámiť dobrovoľné skončenie práva na pobyt alebo práva na trvalý pobyt a štát, do ktorého vycestuje.

Všetky povinnosti občanov EÚ na území SR sú vymenované v zákone o pobyte cudzincov. 

Štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK)

Povinnosti súvisiace s pobytom na území Slovenska:

 • preukázať na požiadanie policajta totožnosť a oprávnenosť pobytu predložením platného cestovného dokladu a dokladu o pobyte,
 • uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky,
 • hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, 
 • hlásiť policajnému útvaru výmenu cestovného dokladu,
 • ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa tohto zákona policajnému útvaru do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel,
 • oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol,
 • oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať v rámci územia Slovenskej republiky mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.