Vzdelávanie

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Vytlačiť

Doklady o vzdelaní nadobudnuté v zahraničí nie sú na Slovensku automaticky uznané za rovnocenné so slovenskými dokladmi. Proces uznania dokladu o vzdelaní sa odlišuje podľa:

  • štátu, v ktorom bol doklad získaný, 
  • podľa účelu, na ktorý sa bude používať (na účel štúdia alebo na výkon povolania), 
  • podľa typu povolania (môže ísť o regulované alebo neregulované povolanie). Odborná kvalifikácia sa musí uznať vždy v prípade výkonu regulovaných povolaní.  

Uznávanie dokladov o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.  

Rozlišujeme profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a akademické uznávanie dokladov o vzdelaní.

Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní 

Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní je uznanie dokladu za účelom výkonu povolania. Proces uznávania dokladov sa líši podľa toho, či ide o výkon regulovaného alebo neregulovaného povolania. K regulovaným povolaniam patria napr. zdravotnícke profesie, pedagogické profesie, všetky viazané a remeselné živnosti, niektoré ekonomické povolania a podobne. Neregulovanými povolaniami sú všetky ostatné povolania.  

Pri regulovaných povolaniach je ich výkon viazaný na splnenie kvalifikačných predpokladov, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch. 

K tomu, aby osoba, ktorá študovala v inom štáte, mohla vykonávať na Slovensku regulované povolanie je potrebné uznanie dokladov o vzdelaní – je ním vysvedčenie alebo diplom – a zároveň odbornej kvalifikácie. Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v jednom z troch režimov:

  1. Systém automatického uznávania kvalifikácii, ktorý sa uplatňuje sa v členských štátoch EÚ pri zdravotníckych povolaniach. Členské štáty dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka. 
  2. Systém uznávania na základe nadobudnutých práv, ktorý sa aplikuje v EÚ na zdravotnícke povolania, ak vzdelanie bolo získané pred vstupom členského štátu do Európskej únie alebo sa zmenil názov diplomu.  
  3. Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii, podľa ktorého sa postupuje, ak boli doklady o vzdelaní na výkon zdravotníckych povolaní vydané v tretích krajinách alebo, ak bol doklad o vzdelaní vydaný členským štátom EÚ a nejde o zdravotnícke povolanie. Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácii je založený na domnienke porovnateľnosti, čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe tejto porovnateľnosti možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. 

Pri niektorých regulovaných povolaniach môžu existovať rôzne príslušné orgány na uznanie dokladu o vzdelaní a na uznanie odbornej kvalifikácie (odborná kvalifikácia môže okrem dokladu o vzdelaní zahŕňať požiadavku odbornej praxe, odbornej skúšky a pod.). Pokiaľ existuje požiadavka aj z hľadiska dokladu o vzdelaní aj z hľadiska odbornej kvalifikácie, žiadateľ sa musí obrátiť najprv na orgán, ktorý uznáva doklad o vzdelaní, a následne na orgán, ktorý uznáva odbornú kvalifikáciu.

Príklad:

Nancy je z Kanady, kde skončila VŠ v odbore veterinárne lekárstvo, a na Slovensku si chce otvoriť súkromnú veterinárnu ambulanciu. Keďže ide o regulované povolanie, Nancy musí požiadať o uznanie dokladu o vzdelaní a o uznanie odbornej kvalifikácie. Za uznanie dokladov sú v tomto prípade zodpovedné dve rozdielne inštitúcie – doklad o vzdelaní uznáva  Ministerstvo školstva a za uznanie odbornej kvalifikácie je zodpovedná Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Prvým krokom je uznanie dokladu o vzdelaní, poplatok je 50 eur a lehota na rozhodnutie je 2 mesiace. Po uznaní dokladu o vzdelaní požiada o uznanie kvalifikácie na Komore. Poplatok je 50 eur, lehota na rozhodnutie je 1 mesiac. Až po vydaní rozhodnutia o uznaní kvalifikácie môže začať vykonávať povolanie.  

Špecifický postup sa uplatňuje pri uznávaní kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov, ktorí  získali vzdelanie v treťom štáte. Na rozdiel od ostatných regulovaných povolaní je podmienkou zloženie odbornej aj jazykovej skúšky.

  • Prvým krokom je uznanie dokladu o vzdelaní na Ministerstve školstva. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v nariadení vlády.
  • Po uznaní dokladu o vzdelaní je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný, z dôvodu preverenia skutočných vedomostí. 
  • Po úspešnom vykonaní odbornej skúšky cudzinec podá žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie, ku ktorej priloží protokol o doplňujúcej skúške. 
  • Ovládanie štátneho jazyka sa v prípade zdravotníckych profesii vždy overuje skúškou zo slovenského jazyka. 

Pri uznávaní dokladov o vzdelaní na výkon neregulovaných povolaní sa postupuje rovnako ako pri akademickom uznávaní dokladov o vzdelaní. Je to preto, lebo že ich výkon nie je podmienený žiadnou kvalifikačnou požiadavkou, a uznáva sa iba doklad o vzdelaní. 

Pokiaľ to však zamestnávateľ nevyžaduje, neregulované povolania je možné vykonávať aj bez uznania dokladu o vzdelaní.

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania.

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelanie so vzdelaním, ktoré sa vyžaduje v SR. Výsledkom môže uznanie dokladu, neuznanie dokladu alebo uloženie rozdielovej skúšky. 

Príklad:

Hanna má 16 rokov a na Ukrajine ukončila základnú školu a na Slovensko si so sebou priniesla vysvedčenie z poslednej triedy základnej školy (vysvedčenie s doložkou).   Podmienkou prijatia na strednú školu bolo uznanie vysvedčenia zo základnej školy. Žiadosť podali Hanniny rodičia ako jej zákonní zástupcovia. Podáva sa na Okresnom úrade v sídle kraja a obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu prechodného pobytu, predmet žiadosti,  názov a adresu základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia a podpis zákonného zástupcu žiadateľa. K žiadosti sa prikladá kópia dokladu totožnosti, osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní a doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 5 eur. Okresný úrad posúdil žiadosť do 15 dní od doručenia žiadosti. Hanine vzdelanie uznal za rovnocenné so vzdelaním získaným na Slovensku na základe bilaterálnej zmluvy, ktorú má SR podpísanú s Ukrajinou. 

O uznaní dokladu vydaného vysokou školou v zahraničí rozhoduje vysoká škola na Slovensku, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch. Ak takáto škola v SR nie je, rozhoduje Ministerstvo školstva. Ak ide o doklad vydaný vojenskou vysokou školou, rozhoduje Ministerstvo obrany. Ak ide o doklad z policajnej vysokej školy, rozhoduje Ministerstvo vnútra.  Výsledkom konania môže byť rozhodnutie o uznaní či neuznaní alebo uloženie rozdielovej skúšky. 

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky v prípade, že štáty majú uzavretú medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Zoznam štátov, pri ktorých sa to aplikuje nájdete v tomto linku. 

Podrobné informácie o konaní a potrebných dokladoch získate na konkrétnej vysokej škole, ktorá bude o uznaní dokladu rozhodovať. 

V prípade, že žiadateľ, ktorý má na území SR udelený azyl alebo doplnkovú ochranu, a nemôže predložiť doklad o vzdelaní, ktorý potvrdzuje, že absolvoval vzdelávanie v krajine pôvodu, môže podať na Ministerstvo školstva žiadosť o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania. Ministerstvo posúdi túto žiadosť do 30 dní. Overenie dosiahnutého vzdelania sa uskutočňuje formou skúšky v štátnom, (slovenskom) jazyku, čo predstavuje pre tieto osoby veľkú prekážku, najmä ak majú záujem pokračovať v štúdiu, resp. zamestnať sa vo svojom odbore v krátkom čase po udelení medzinárodnej ochrany.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.