Na Slovensku môžu viesť vozidlá ľudia s vodičským oprávnením vydaným v SR, ale za určitých podmienok aj držitelia vodičského oprávnenia vydaného v zahraničí. Pre cudzincov je dôležité poznať podmienky, za akých majú možnosť získať vodičský preukaz v SR alebo si svoj pôvodný vodičský preukaz vymeniť za slovenský. 

Viesť motorové vozidlo na Slovensku môžu aj vodiči bez slovenského vodičského preukazu, ktorí majú:

  • vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), 
  • vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve alebo Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (ďalej len štát dohovoru)
  • medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul jeden rok,
  • medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli tri roky. Medzinárodný vodičský preukaz je platný len spolu s príslušným platným vodičským preukazom vydaným štátom, ktorý vydal medzinárodný vodičský preukaz.

Vodičský preukaz vydaný iným štátom neoprávňuje vodiča na vedenie motorového vozidla na Slovensku. 

Výmena vodičského preukazu

Cudzinec, ktorý je držiteľom vodičského preukazu vydaného štátom dohovoru a má na Slovensku udelený akýkoľvek typ pobytu, je povinný vymeniť si vodičský preukaz vydaný v domovskom štáte za slovenský vodičský preukaz. Lehota na výmenu je do 60 dní od uplynutia 185 dní od udelenia pobytu na Slovensku.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu sa podáva na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu cudzinca. Ak si cudzinec vodičský preukaz v rámci stanovenej lehoty nevymení, preukaz sa stáva neplatným a cudzinec nemôže viesť v SR motorové vozidlo. 

Občan EÚ/EHP je oprávnený na výmenu preukazu vydaného v domovskej krajine za slovenský vodičský preukaz. Ak si preukaz nevymení, môže naďalej viesť v SR motorové vozidlo ako držiteľ vodičského preukazu vydaného domovskou krajinou. 

K žiadosti o výmenu vodičského preukazu je potrebné priložiť: 

  • doklad totožnosti (doklad o pobyte/cestovný pas),
  • platný vodičský preukaz; musí byť úradne preložený, 
  • potvrdenie od štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným, pričom potvrdenie musí byť úradne preložené a overené, 
  • správny poplatok vo výške 6,50 eur.

Obnova vodičského preukazu

 Pokiaľ cudzinec nepožiada v stanovenej lehote (do 60 dní od uplynutia 185 dní od udelenia pobytu)  o výmenu vodičského preukazu, preukaz sa stane po uplynutí tejto lehoty neplatným. Na základe žiadosti Okresné riaditeľstvo Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru.  K žiadosti o obnovu je potrebné priložiť rovnaké doklady ako k žiadosti o výmenu.  

Príklad 1:
Ukrajinec s udeleným prechodným pobytom na Slovensku, má ukrajinský vodičák a jazdí na ňom. Po pol roku si ho vymení za slovenský a jazdí ďalej na slovenský. 

Príklad 2:
Ukrajinec s udeleným prechodným pobytom na Slovensku, má ukrajinský vodičák a jazdí na ňom. Nevymení si ho v zákonnej lehote (185+ 60). Vodičský preukaz sa stane neplatným. Znamená to, že nemôže naň ďalej jazdiť. Po roku si však povie, že by predsa potreboval na Slovensku jazdiť. Požiada preto o obnovu vodičského preukazu. Opäť jazdiť môže, až keď mu ho polícia obnoví. 

Pri obnove aj pri výmene vodičského preukazu polícia odoberie žiadateľovi jeho pôvodný vodičský preukaz a už mu ho nevráti. Vydá mu slovenský vodičský preukaz.

Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz vydaný štátom dohovoru neoprávňuje držiteľa na vedenie motorových vozidiel na Slovensku, ak má jeho držiteľ pobyt na území SR. Ak držiteľ medzinárodného vodičského preukazu prestane byť držiteľom vodičského preukazu alebo sa jeho vodičský preukaz stane neplatným, neplatným sa stane aj jeho medzinárodný vodičský preukaz.

Získanie vodičského oprávnenia

Cudzinci majú možnosť absolvovať vodičský kurz a zložiť odbornú skúšku za rovnakých podmienok ako občania SR. Absolvovať testy je možné aj v anglickom a maďarskom jazyku. 

Podmienkou získania vodičského oprávnenia v SR je absolvovanie vodičského kurzu (pre oprávnenie skupiny B 35 hodín teórie a 41 hodín praxe), zloženie skúšky z odbornej spôsobilosti, dosiahnutie veku stanoveného zákonom, splnenie podmienok zdravotnej a psychickej spôsobilosti a ďalších zákonom stanovených podmienok. Žiadateľ musí mať na Slovensku pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia a musí vydať čestné vyhlásenie, že na Slovensku má zvyčajné bydlisko, alebo preukázať, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov. 

Odborné skúšky zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na skúšku prihlasuje autoškola, v ktorej absolvoval vodičský kurz. Odborné skúšky je možné absolvovať aj v angličtine. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.