Vzdelávanie

Voľnočasové a mimoškolské aktivity

Vytlačiť

Voľnočasové a mimoškolské aktivity

Voľný čas môžu deti tráviť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorými sú školské kluby detí a centrá voľného času, alebo v iných mimoškolských a voľnočasových zariadeniach. Týka sa to aj detí cudzincov, voľnočasové štátne a súkromné zariadenia môžu navštevovať bez obmedzení. 

Zriaďovateľom školských klubov detí, ktoré sú súčasťou základnej školy a centier voľného času sú samosprávy. Do klubu, strediska alebo centra môžu byť prijaté aj deti cudzincov, ak spĺňajú podmienky prijatia. 

Školský klub

Školský klub je súčasťou základnej školy, ktorá pre deti zabezpečuje prípravu (aj oddych) na vyučovanie podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania a počas školských prázdnin. Člení sa na oddelenia spravidla podľa veku detí. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou (a na jedného žiaka neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa). Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť (ak zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi). 

Do klubu sú deti prijaté na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie sa podáva spravidla pri zápise do školy. Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí. Pobyt v školskom klube môže mať pozitívny vplyv na socializáciu detí cudzincov, pomáha im nadviazať vzťahy s rovesníkmi a začleniť sa do kolektívu. 

Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov. Môže ísť o rôzne podujatia, súťaže, olympiády, výlety alebo exkurzie. Počas prázdnin to môžu byť rôzne miestne a pobytové tábory či odborné sústredenia. 

Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších hodinách a večerných hodinách počas kalendárneho týždňa. Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Voľnočasové záujmové aktivity Centra môžu pomáhať rozvíjaniu vzťahov v komunite, prispievať k akceptácii cudzincov väčšinovou spoločnosťou a zároveň majú pozitívny vplyv na sociokultúrnu orientáciu detí cudzincov a ich rodičov na Slovensku.   

Základné umelecké školy (ZUŠ)

Základné umelecké školy zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Základná umelecká škola môže organizovať štúdium pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl a dospelých. ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách a pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Pozri aj: Vzdelávanie detí cudzincov, Integrácia, Kutúra cudzincov

Právna úprava: 

Všetky zákony sú dostupné na slov-lex.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.