Vzdelávanie

Jazykové vzdelávanie cudzincov

Vytlačiť

Ovládanie štátneho jazyka a znalosť spoločensko-kultúrnych reálií je jednou z dôležitých podmienok fungovania v novej krajine, je nevyhnutné na zapájanie sa do spoločenského a kultúrneho života a pre úspešný vstup na trh práce. V neposlednom rade znalosť slovenského jazyka a vedomosti o Slovensku sú aj nevyhnutnou podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva SR. 

Na Slovensku neexistujú jazykové kurzy slovenského jazyka a kurzy sociokultúrnej orientácie pre cudzincov, ktoré by boli financované z verejných zdrojov, ani organizované či podporované samosprávou. 

Cudzinci môžu aktuálne využiť bezplatné kurzy slovenského jazyka, ktoré sú organizované v rámci integračných projektov a aktivít, napr. Migračným informačným centrom IOM (v Bratislave, Košiciach, Trnave a v Banskej Bystrici), občianskym združením Mareena, Komunitným centrom pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN v Nitre, Slovenskou humanitnou radou. Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM realizuje pre cudzincov aj bezplatné kurzy sociokultúrnej orientácie.

Kurzy sociokultúrnej orientácie sú súčasťou jazykových kurzov organizovaných Migračným informačným centrom IOM. Na kurze získajú cudzinci informácie o slovenskej kultúre, sviatkoch, zvykoch, festivaloch a tradíciách. Socio kultúrnej  orientácii je štandardne venovaná 1 vyučovacia hodina (45 min) v rámci jazykového kurzu. Jednotlivé témy bežného života sú výučby a sú zakomponované do výučby jazyka. Pozornosť sa venuje aj lokálnym špecifikám, niekedy sa organizuje napr. prehliadka mesta.   

Akadémia vzdelávania a súkromné jazykové školy poskytujú spoplatnené jazykové vzdelávanie na celom Slovensku, avšak výučba slovenského jazyka pre cudzincov je obmedzená najmä na väčšie mestá s ohľadom na dopyt.  

Slovenčina ako cudzí jazyk sa vyučuje v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Centrum organizuje rôzne všeobecné krátkodobé a dlhodobé jazykové kurzy a vzdelávacie programy pre cudzincov (napríklad Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry), jazykovú a odbornú prípravu na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku. Jazyková príprava je zamerané na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku. 

Centrum vykonáva aj certifikovanú skúšku zo slovenčiny ako cudzieho jazyka – testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Platené jazykové kurzy slovenčiny poskytuje aj Slovenský inštitút vzdelávania v Bratislave a Štátna jazyková škola v Košiciach.  

Cudzinci žijúci na území SR bez ohľadu na druh pobytu navštevujú jazykové kurzy slovenského jazyka len ojedinele, a to z rôznych dôvodov (finančné, časové, nevedomosť o existencii kurzov). Existujú prípady, kedy zamestnávatelia zabezpečujú jazykové vzdelávanie pre svojich zamestnancov – cudzincov. Niektoré vysoké školy organizujú a realizujú jazykovú prípravu pre zahraničných študentov ako prípravu k štúdiu na danej škole. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.