Vzdelávanie

Prijímanie detí cudzincov do školy

Vytlačiť

Úloha samospráv pri výzvach súvisiacich so vzdelávaním detí cudzincov je kľúčová, pretože mestá, obce a vyššie územné celky sú zriaďovateľmi materských, základných škôl a stredných škôl. Majú tak významný dosah na to, ako bude vzdelávanie detí cudzincov prebiehať. Zriaďovatelia poskytujú školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť, vytvárajú podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky a zabezpečujú prostriedky na mzdy a osobné vyrovnania. 

Školský zákon definuje deti, ktoré sú na účely zákona považované za cudzincov a zaručuje im rovnaký nediskriminačný prístup k vzdelaniu. Podľa školského zákona cudzincami sú:

  • deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, 
  • deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,
  • deti Slovákov žijúcich v zahraničí, 
  • deti, ktoré sú žiadateľmi o udelenie azylu a 
  • deti, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu. 

Z princípu nediskriminácie vyplýva, že vzdelávanie sa poskytuje bezplatne všetkým deťom bez ohľadu na štátnu príslušnosť na štátnych základných a stredných školách. Výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie sa v školách poskytuje deťom cudzincov za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Deti cudzincov majú pri vstupe do slovenského vzdelávacieho systému špecifické potreby, preto je potrebný individuálny prístup k ich vzdelávaniu. Väčšinou buď neovládajú, alebo zle ovládajú slovenský jazyk a majú ďalšie špecifické potreby vyplývajúce z kultúrnych odlišností. K problémovým oblastiam, ktoré iba čiastočne rieši legislatíva, patrí prijímanie detí do škôl, zaraďovanie do ročníka, proces samotnej výučby a hodnotenie detí a výučba slovenského jazyka v rámci štúdia na škole. 

Deti cudzincov navštevujúce materské, základné a stredné školy majú na Slovensku udelený niektorý z pobytov podľa zákona o pobyte cudzincov. Vo väčšine prípadov pôjde o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo o niektorý z trvalých pobytov. Ak dieťa študuje na strednej škole, môže mať udelený aj prechodný pobyt na účel štúdia. V prípade udeleného prechodného pobytu na účel štúdia sa môže nachádzať na území SR bez zákonného zástupcu.  

Predprimárne vzdelávanie 

Predprimárne vzdelávanie poskytuje dieťaťu materská škola, ktorá prijíma deti vo veku od 3 do 6 rokov, výnimočne aj 2-ročné deti. Kapacita materských škôl nie je dostatočná a prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Predškolská príprava v poslednom roku materskej školy bude od januára 2021 povinná pre všetky deti, aj deti cudzincov. Vzťahuje sa na deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov k 31. augustu v roku, ktorý predchádza začatiu povinnej školskej dochádzky.

Základné školy 

Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rokov. Povinná školská dochádzka sa vzťahuje aj na deti cudzincov, preto sú školy povinné tieto deti prijať a vytvoriť im vhodné podmienky na vzdelávanie. V závislosti od udelenia pobytu a príchodu dieťaťa na Slovensko sa často stáva, že dieťa vstupuje do školského systému počas školského roka. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bezodkladne po udelení pobytu, konkrétna lehota na splnenie tejto povinnosti však v zákone nie je. Deti cudzincov zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka.

Žiak základnej školy chodí do školy v obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (tzv. spádová škola). Ak má na Slovensku iba prechodný pobyt, určuje spádovú školu okresný úrad v sídle kraja. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 

Zaradenie do ročníka  prebieha podľa úrovne vzdelania a ovládania jazyka. Je možné podmienečné zaradenie do ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. V prípade, ak má dieťa viac ako 16 rokov a nemá ukončené základné vzdelanie, jeho zaradenie do školského systému rieši legislatíva tak, že dieťa vykoná komisionálnu skúšku. 

Podľa školského zákona pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, môže základná škola alebo stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania. 

Stredné školy

Okrem základnej školy môže dieťa plniť povinnú školskú dochádzku aj na strednej škole. Podmienkou prijatia na strednú školu je získanie nižšieho stredného vzdelania a úspešné prijímacie skúšky. Dokladom o stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré pokiaľ bolo vydané v zahraničí, musí byť uznané na účely pokračovania v štúdiu. Uznáva ho okresný úrad v sídle kraja (okresný úrad rozhodne po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike). Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky. 

V súčasnosti sú pre deti cudzincov dostupné možnosti absolvovania vzdelávania na prvom stupni základnej školy formou individuálneho vzdelávania, alebo individuálneho učebného plánu, o ktorých rozhoduje riaditeľ školy. Napríklad v Česku sú deti cudzincov zaradené medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo umožňuje okrem iného, aj pridelenie pedagogického asistenta. 

Príklad:
Deti rodiny Puškinovcov Hanna a Vitalij po príchode na Slovensko musia plniť povinnú školskú dochádzku. Sedemročný Vitalij na Ukrajine chodil do druhého ročníka na základnej škole. Po slovensky nehovorí, neovláda ani latinku. Rodičia ho bezodkladne po tom, ako je Vitalijovi udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, prihlásia po dohode s riaditeľom do základnej školy v blízkosti ich bydliska. 

Riaditeľ základnej školy podmienečne zaradil Vitalija do druhého ročníka na jeden školský rok. Podmienečné zaradenie bolo odôvodnené tým, že Vitalij vôbec nehovorí po slovensky a prvý rok na základnej škole bude slúžiť na to, aby sa naučil po slovensky a zadaptoval sa v novej krajine. Vitalij na základnej škole, ktorú navštevuje, chodí po vyučovaní spolu s ďalšími deťmi cudzincov na kurz slovenčiny. Kurz zorganizoval okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s miestnou samosprávou, na základe požiadavky riaditeľa ZŠ.

Hodnotenie detí cudzincov

Hodnotenie žiakov upravuje metodický pokyn Ministerstva školstva č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý stanovuje pravidlá na hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom, čo sa vzťahuje aj na deti cudzincov. Metodický pokyn neumožňuje žiaka neklasifikovať z dôvodu jeho nedostatočnej znalosti vyučovacieho jazyka.

Podľa metodického pokynu žiak prvého ročníka základnej školy sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov. Počas prvého roku po prestupe sa žiak  druhého až deviateho ročníka hodnotí najmenej takou úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení. Počas druhého roka po prestupe sa uplatňujú z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá. Pri hodnotení žiaka z ostatných predmetov v prvom školskom roku a druhom školskom roku od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti.

Kurz slovenského jazyka pre deti cudzincov

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území SR. V praxi riaditeľ školy, ktorá vzdeláva deti cudzincov v súlade so štátnym vzdelávacím programom, písomne požiada odbor školstva OÚ v sídle kraja o organizačné zabezpečenie jazykového kurzu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.