Právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program majú bez rozdielu občania SR, občania ostatných členských štátov EÚ, aj štátni príslušníci tretích krajín bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, zdravotné postihnutie, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, náboženské vyznanie alebo vieru, odborovú činnosť, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. V súlade so zásadou zákazu diskriminácie sa od všetkých uchádzačov o štúdium vyžaduje splnenie rovnakých podmienok na prijatie na štúdium. 

Vysoké školy sa delia na: 

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy (vojenské, policajné a zdravotnícke)
  • súkromné
  • zahraničné vysoké školy (pôsobiace na základe súhlasu resp. oprávnenia MŠVVŠ SR).

Zoznam všetkých vysokých škôl je prístupný na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR. 

Podmienky prijatia na štúdium na VŠ

V závislosti od stupňa študijného programu základnou podmienkou prijatia všetkých uchádzačov o štúdium je: 

  • v prípade bakalárskeho študijného programu 1. stupňa získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania – dokladom je vysvedčenie o maturitnej skúške, 
  • v prípade inžinierskeho, magisterského a doktorského študijného programu 2. stupňa absolvovanie študijného programu 1. stupňa,
  • v prípade doktorandského študijného programu 3. stupňa absolvovanie študijného programu 2. stupňa.

Doklad o ukončení vzdelania dosiahnutého v zahraničí musí byť vždy uznaný príslušnou inštitúciou na území Slovenska.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určujú samotné vysoké školy. Väčšinou ide o overovanie schopností uchádzača prostredníctvom prijímacej skúšky. Povinne sa absolvovanie prijímacej skúšky vyžaduje u uchádzačov o doktorandské štúdium. Spôsob overovania schopností uchádzača upravujú vysoké školy alebo jednotlivé fakulty vo svojich interných predpisoch. 

Poplatky za štúdium

Na verejnej vysokej škole sa podmienky úhrady školného sa vzťahujú rovnako na študentov, ktorí sú slovenskými občanmi ako na cudzincov. Štúdium  v dennej forme v slovenskom jazyku je bezplatné pre občanov SR aj pre cudzincov, okrem prípadov, ak vznikne na základe zákona povinnosť uhradiť školné (napr. prekročenie štandardnej dĺžky štúdia).  

Ak sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, študent študijného programu v dennej forme štúdia je povinný v každom akademickom roku uhrádzať ročné školné. Povinnosť sa vzťahuje na cudzincov ako aj na občanov SR. 

Na súkromnej vysokej škole si školné a poplatky spojené so štúdiom určuje súkromná vysoká škola vo svojom vnútornom predpise.

Príklad:
Kim je študent z Južnej Kórey, ktorý má na Slovensku udelený prechodný pobyt na účel štúdia. Študuje manažment v anglickom jazyku. K tomu, aby bol prijatý na vysokú školu, musel splniť podmienky prijatia: predložiť maturitné vysvedčenie (overené a úradne preložené), zložiť prijímaciu skúšku a predložiť ďalšie školou požadované doklady (registračný formulár, kópia pasu, rodný list, a pod.).  Keďže výučba prebieha v anglickom jazyku, je spoplatnená. 

Pobyt na účel štúdia 

Cudzinec, ktorý chce študovať na vysokej škole v SR, musí okrem podmienky prijatia na štúdium spĺňať aj podmienku oprávneného pobytu na území Slovenska. 

Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou (azyl alebo doplnková ochrana) môžu študovať bez toho, aby museli meniť účel alebo typ pobytu.

Štátni príslušník tretej krajiny (ŠPTK) s udeleným trvalým pobytom (trvalý pobyt na 5 rokov, na neobmedzený čas aj dlhodobý pobyt) môže v SR bez obmedzenia študovať.

ŠPTK s udeleným prechodným pobytom na akýkoľvek účel môže na Slovensku študovať bez obmedzenia. Možnosť študovať bez ohľadu na účel pobytu predstavuje výnimku z pravidla, podľa ktorého je každý typ prechodného pobytu viazaný na jeden konkrétny špecifický účel, a ak ŠPTK chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať žiadosť o zmenu účelu prechodného pobytu. V prípade štúdia však platí, že ŠPTK, ktorý má udelený prechodný pobyt na akýkoľvek účel, môže počas prechodného pobytu bez obmedzenia študovať.

Príklad:
Stanley z Kanady prišiel na Slovensko hrať hokej za hokejový klub. Na účel osobitnej činnosti – športovej činnosti – mu príslušné oddelenie cudzineckej polície udelilo prechodný pobyt. Stanley má aj napriek tréningom veľa voľného času. Zamýšľa sa tiež nad tým, čo bude robiť po ukončení športovej kariéry. Rozhodol sa preto doplniť si vzdelanie a začal študovať v anglickom jazyku marketing na Ekonomickej univerzite. 

ŠPTK, ktorého hlavným účelom je štúdium, požiada o prechodný pobyt na účel štúdia. Môže ísť o študenta vysokej školy, žiaka strednej školy alebo cudzinca, ktorý sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, pričom odbornú prípravu organizuje vysoká škola v SR. Prechodný pobyt na účel štúdia sa udeľuje na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov. 

ŠPTK, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať. ŠPTK, ktorí majú udelený prechodný pobyt na účel štúdia na vysokej škole, sa môžu zamestnať bez potreby mať povolenie na zamestnanie, avšak výkon práce nemôže presiahnuť 20 hodín týždenne. Pokiaľ by cudzinec chcel pracovať viac, musí požiadať o zmenu účelu pobytu zo štúdia na zamestnanie. 

Príklad:

Kim študuje na Slovensku. Počas štúdia si potrebuje privyrobiť na ubytovanie a stravu. Keďže má udelený prechodný pobyt na účel štúdia na vysokej škole, pracovať môže iba 20 hodín týždenne. Kim po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia pokračuje na magisterskom štúdiu. Darí sa mu však aj v práci, a dostane možnosť pracovať na plný úväzok. Aby mohol pracovať na plný úväzok, musí požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu na prechodný pobyt za účelom zamestnania. Keďže má už ukončené bakalárske štúdium na Slovensku, má voľný vstup na trh práce a nepotrebuje pracovné povolenie. Zároveň môže bez obmedzenia študovať na vysokej škole.

Administratívny poplatok za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia sa neplatí. Poplatok za vydanie dokladu o pobyte je 4,50 eur.  

Občan EÚ, ktorý študuje na vysokej škole a zdržiava sa na území Slovenska dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Študentské mobility

V rámci programov akademickej mobility môže vysoká škola prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia SR bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou. Aj v prípade akademickej mobility platí, že cudzinec musí okrem podmienky prijatia na štúdium spĺňať aj podmienku oprávneného pobytu na území SR podľa zákona o pobyte cudzincov.

Ak dostal ŠPTK povolenie na pobyt za účelom štúdia v inej členskej krajine EÚ/EHS a študuje na Slovensku, vzťahujú sa naňho špecifické podmienky. Takýto študent sa môže zdržiavať na Slovensku 360 dní bez udeleného pobytu. Podmienkou je, že vysoká škola si splní oznamovaciu povinnosť a Ministerstvo vnútra SR nevznesie voči mobilite námietky. Zahraničný študent potom prechodný pobyt na účel štúdia nepotrebuje počas 360 dní od začiatku pobytu na území SR.  

Zdravotné poistenie študentov VŠ

Verejne zdravotne poistení sú zahraniční študenti:

  • z iného členského štátu EÚ, 
  • študujúci na škole na Slovensku na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
  • ktorí majú status Slováka žijúceho v zahraničí. 

V týchto prípadoch verejné zdravotné poistenie hradí štát. Študenti majú povinnosť podať prihlášku vo vybranej zdravotnej poisťovni.  

V ostatných prípadoch sú študenti povinní sa komerčne zdravotne poistiť do troch dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte, ak neexistuje iný dôvod, na základe ktorého majú nárok na verejné zdravotné poistenie.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.