Vzdelávanie

Vzdelávanie dospelých

Vytlačiť

Vzdelávanie dospelých

Dospelí cudzinci sa môžu zúčastniť rôznych rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov, ktoré im umožnia zlepšiť postavenie na trhu práce, pomôžu im pri hľadaní nového zamestnania alebo zlepšia postavenie v ich súčasnom zamestnaní. 

Rekvalifikačné kurzy

Možnosť účasti na rekvalifikačnom kurze je prístupná pre každého cudzinca bez ohľadu na druh pobytu. Pri prechodných pobytoch viazaných na špecifický účel však musí cudzinec zároveň naďalej plniť primárny účel pobytu – to znamená byť zamestnaný, podnikať, študovať, prípadne vykonávať inú činnosť, na ktorú mu bol pobyt udelený. Pokiaľ by prestal vykonávať činnosť, na ktorú mu bol prechodný pobyt udelený, cudzinecká polícia mu pobyt môže zrušiť (neplatí jedine v prípade, ak by dôsledky zrušenia pobytu boli neprimerané dôvodu najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca). 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny realizujú projekt RE-PAS, ktorý účastníkom umožňuje absolvovať rekvalifikačný kurz zadarmo. Podmienkou účasti je evidencia na ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie a skutočnosť, že za posledných 5 rokov žiadateľ neabsolvoval tento typ vzdelania.

Byť evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie môžu byť občania členského štátu Európskej únie, ich rodinní príslušníci, ŠPTK, ktorí majú v SR udelený dlhodobý pobyt, azylanti a osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. 

Okrem možnosti ponúkaných v rámci REPASu, ponúkajú rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy rôzne súkromné vzdelávacie inštitúcie, napríklad kurzy cudzieho jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC, kadernícky kurz, kurz práce s vysokozdvižným vozíkom. Tieto kurzy sú spoplatnené.

Na Slovensku realizujú integračné projekty a aktivity viaceré mimovládne organizácie (napr. IOM, Slovenská humanitná rada, Mareena). Tie v rámci projektov poskytujú finančné prostriedky na preplatenie rekvalifikačných kurzov pre cudzincov.

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie tvorí školské vzdelávanie a ďalšie nadväzujúce vzdelávanie. Cudzinci majú možnosť doplniť si v SR všetky stupne vzdelania, od základného až po vysokoškolské.

Často využívanou formou doplnenia si vzdelania a zloženia maturitnej skúšky je nadstavbové štúdium. Organizujú ho stredné odborné školy v odboroch, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie. Je určené pre absolventov stredných odborných škôl, ktorí majú stredné odborné vzdelanie. Môže sa organizovať ako denné štúdium alebo štúdium popri zamestnaní. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.