Cudzinec a samospráva

Cudzinec ako obyvateľ

Vytlačiť

Cudzinec ako obyvateľ

Cudzinci s udeleným pobytom na území Slovenska sa stávajú nielen obyvateľmi tejto krajiny, ale aj obyvateľmi konkrétnej samosprávy. Keďže obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt bez ohľadu na štátne občianstvo, obyvateľmi obcí a miest môžu byť aj cudzinci s trvalým pobytom. 

Práva cudzinca

Cudzinec sa ako obyvateľ obce môže zúčastňovať na samospráve obce. Má právo najmä:

 • Voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
 • Hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
 • Zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • Obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • Používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • Požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • Požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Povinnosti cudzinca

Cudzinec ako obyvateľ má na druhej strane vo vzťahu k obci alebo mestu tieto povinnosti:

 • Ochraňovať majetok obce a podielať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
 • Podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
 • Napomáhať udržiavať poriadok v obci,
 • Poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci,
 • Platiť miestne dane a poplatky.

Na samospráve obce sa môžu podielať aj cudzinci s prechodným pobytom. Tieto osoby  však nemôžu voliť orgány samosprávy obce, ani byť volené do orgánov samosprávy či hlasovať v miestnom referende. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.