Občania EÚ, Štátni príslušníci tretích krajín, Pobyt cudzincov

Prechodný pobyt, Trvalý pobyt, Tolerovaný pobyt, Národné vízum, Schengenské vízum, Rodinný život

Konanie o pobyte cudzinca, Vyššie overenie pravosti dokoladov, Doklady cudzincov

Nadobúdanie a podmienky udeľovania občianstva, Poplatky

Typy neoprávneného vstupu a pobytu, Administratívne vyhostenie, Asistovaný dobrovoľný návrat, Zaistenie

Práva a povinnosti cudzincov, Kompetencie samosprávy, Cudzinec ako obyvateľ

Udeľovanie azylu, Azyl, Doplnková ochrana

Zamestnávanie cudzincov, Ochrana trhu práce pre Slovákov, Nelegálna práca, Podnikanie cudzincov

Zdravotné poistenie, Verejné zdravotné poistenie, Komerčné poistenie, Ochrana verejného zdravia

Sociálne zabezpečenie, Sociálna pomoc, Sociálne poistenie, Štátna sociálna podpora, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Občania EÚ, Štátni príslušníci tretích krajín, Úloha samosprávy a jej kompetencie

Základné školy, Stredné školy, Vysoké školy, Ďalšie vzdelávanie, Uznávanie dokladov

Práva veriacich, Registrácia cirkví a náboženských spoločenstiev

Sloboda prejavu a právo na informácie, Petičné právo, Právo slobodne sa zhromažďovať a združovať, zakladať politické strany a politické hnutia, Volebné právo

Doplňujúce informácie

Kultúrny šok

Čím si prechádza človek, ktorý prichádza do novej krajiny? Jeho pocity, prejavy a spôsoby vyrovnávania sa s novou situáciou môžu mať veľmi rôzne podoby. Takýto človek môže byť veľmi aktívny, od začiatku…

Výzvy utečencov na Slovensku

Osoby s udelenou medzinárodnou ochranou sú osoby, ktorým bol na území Slovenskej republiky udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana. Ide o jednu z najzraniteľnejších skupín cudzincov, pretože ich príchod do novej…

Ako komunikovať o migrácii

Komunikácia migrácie obyvateľom samosprávy Cudzinci, ktorí prichádzajú do novej krajiny sa postupne stávajú obyvateľmi nielen krajiny, do ktorej prichádzajú, ale aj miest a obcí, v ktorých žijú. Tam si vytvárajú najdôležitejšie väzby,…

Integrácia

Integráciu môžeme vnímať ako obojstranný proces, v ktorom sa navzájom spoznávajú a ovplyvňujú komunity cudzincov a prijímajúca spoločnosť. Integrovať znamená vytvárať nový celok spájaním rôznych častí – spájať ľudí s rôznym…

Komunitné tlmočenie

Čo je komunitné tlmočenie? Komunitné tlmočenie má oproti klasickému tlmočeniu svoje špecifiká. Hovoríme o ňom v prípadoch, keď sprostredkúva komunikáciu medzi cudzincom a aktérmi poskytujúcimi určité služby (úrady, zdravotnícke zariadenia,…

Špecifiká sociálnej práce s cudzincami

Čo je sociálna práca? Sociálnu prácu môžeme charakterizovať ako osobitnú profesijnú disciplínu, ktorá na serióznom vedeckom základe ponúka formy a metódy na odstraňovanie, zmierňovanie a uľahčovanie ťaživých sociálnych situácií. Ľudia, ktorí migrujú,…